Logo
środa, 18 września 2019
św. proroka Zachariasza i spraw. Elżbiety, rodziców św. Jana...
Znajdujesz się na: Strona główna
Wyświęcenie cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

Wyświęcenie cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

14 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jerzego w Orzyszu. Tuż przed nabożeństwem Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia świątyni, po przeprowadzonym gruntownym jej remoncie. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej i warszawsko – bielskiej. W świątyni była również ihumenia Agnieszka, przełożona monasteru w Wojnowie. Śpiewał chór parafii NMP z Bielska Podlaskiego pod dyrekcją Marty Zinkiewicz.  Na uroczystości przybyły również liczne pielgrzymki autokarowe w tym z: Białegostoku, Bielska, Sokółki i Olsztyna. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli: starosta powiatu piskiego Marek Wysocki oraz zastępca burmistrza Orzysza Beata Jażdżewska. Cerkiew św. Jerzego w Orzyszu mieści się w zabytkowym budynku z XVIII wieku,  w którym do 1939 r. mieściła się protestancka kircha. Wraz z napływem przesiedlonej w ramach „Akcji Wisła” ludności, prawosławni otrzymali budynek przy ul. Ełckiej w Orzyszu dla wykorzystania jako dom modlitwy. Garstka parafian, mimo najszczerszych chęci, nie była w stanie utrzymywać cerkwi w stanie jej należnym. Remont cerkwi oraz przylegających do niej mieszkań możliwy był dzięki akcji „Wspólne dzieło” przeprowadzonej w 2017 r. na terenie diecezji białostocko – gdańskiej i warszawsko – bielskiej. Dzięki ofiarności wiernych, pomocy finansowej okazanej przez osoby prywatne, ale także parafie, możliwe było wyremontowanie budynku świątyni, przywracając jej odpowiedni wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Cerkiew urządzona jest na parterze piętrowego budynku. Na piętrze, nad świątynią znajduje się mieszkanie, które niegdyś służyło protestanckiemu pastorowi i jego rodzinie. Swego czasu pozostawało w zarządzie mienia komunalnego, a od niedawna wraz z okalającą budynek działką jest własnością parafii w Orzyszu. Budynek wymagał pilnego remontu kominów, dachu, sufitów i podłogi, jednakże współwłaściciele wystawili na sprzedaż mieszkanie wraz z działką.  Jedynym rozwiązaniem patowej dla parafii sytuacji było wykupienie tego mieszkania. Umożliwiło to rozpoczęcie najbardziej pilnych, niezbędnych prac remontowych i uporządkowanie bardzo zaniedbanej działki, której wygląd źle świadczył pośrednio o parafianach cerkwi w Orzyszu. Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczności proboszczowi parafii św. Jerzego w Orzyszu ks. Jarosławowi Kupryjaniukowi za trud, zaangażowanie oraz sfinalizowanie akcji „Wspólnego dzieła”. Z tej okazji Hierarcha nagrodził ks. Jarosława prawem noszenia złotego krzyża.  Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia nagrodzenie zostali najbardziej zaangażowani przy remoncie orzyskiej świątyni: Zinaida Nikołajuk, Jan Kupryjaniuk oraz Luba Filipiak. Ponadto List pochwalany otrzymał Daniel Szczurko i Marek Chrzanowski. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Niki Fiedziukiewicz (kliknij tutaj)

Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce

Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września w dniu modlitewnej pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Aleksandra w Sokółce. Hierarsze asystowali duchowni dekanatu sokólskiego wraz dziekanem sokólskim i jednocześnie proboszczem sokólskiej parafii ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem. W świątyni obecni byli szczególni goście: zastępca burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Bujwicki. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. - Świętym jest ten, który w swoim życiu zrealizował dzieło swojego zbawienia. Jeśli zrealizował dzieło swojego zbawienia osiągnął stan świętości. Dlatego świętych jest dużo. Nie wszyscy są kanonizowani. Kanonizacja jest bowiem ukazaniem danego świętego za wzór. Kanonizacja nie czyni zwykłego człowieka świętym i nic też w momencie kanonizacji nie zmienia się z daną osobą, którą kanonizujemy. Kanonizacja właściwie polega na stwierdzeniu że ten człowiek swoim życiem osiągnął stan świętości. Jak podkreślił Hierarcha, każdy naród chce żeby dany święty był bardziej związany z danym narodem. Bardzo często możemy się np. spotkać ze stwierdzeniem, że Bogurodzica jest taką szczególną orędowniczką ich narodu. Czy będziemy w Grecji, czy będąc w Gruzji - często to usłyszymy. Ale także i w Polsce to usłyszymy. Każdy naród chciałby mieć danego świętego jakby dla siebie. To jest szukanie partykularnych elementów w tej świętości. Natomiast musimy wiedzieć, iż świętość jest uniwersalna. Każdy święty jest nim dlatego że realizował swoje zbawienie i dążył do jedności z Bogiem. Dla świętości nie ma granic, nie ma też przynależności narodowej. Podsumowując Arcybiskup Jakub przytoczył słowa Apostoła Pawła, który pięknie mówił, że w Chrystusie nie ma już ani Żyda ani Greka a wszyscy są Chrystusowi. Ten, który służy Bogu, który realizuje dzieło swojego zbawienia, chce być obywatelem Królestwa Niebieskiego i nie buduje królestwa tu na ziemi. protodiakon Wiaczesław Perek, Adama Matyszczyk fotoreportaż Adama Matyszczyk (kliknij tutaj)

XXIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

XXIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

22 września w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku odbędzie się po raz dwudziesty trzeci koncert Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku w największej świątyni Białegostoku wystąpią takie chóry jak:    1. chór dziecięcy parafii Hagia Sophia, Białystok 2. chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego, Białystok  3. chór parafii św. Ducha, Białystok 4. chór parafii  Zmartwychwstania Pańskiego, Bielsk Podlaski 5. chór parafii śww. Cyryla i Metodego, Wołkowysk na Białorusi    Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.  protodiakon Wiaczesław Perek

Dzień Sybiraka

Dzień Sybiraka

6 września w dniu modlitewnej pamięci św. męcz. Maksyma Gorlickiego, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy w intencji wszystkich zmarłych w wyniku masowych wywózek na Syberię. Bezpośrednio po nabożeństwie w cerkwi, Arcybiskup Jakub uczestniczył w rozpoczęciu Marszu Sybiru, które miało miejsce pod pomnikiem Sybiraka w Białymstoku.   protodiakon Wiaczesław Perek

Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek

Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek

W dniu 3 września z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy odbyło się kolejne Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Konferencję rozpoczęła św. Liturgia celebrowana w monasterskiej cerkwi przez biskupa supraskiego Andrzeja, podczas której śpiewał chór przybyły z Czerniowców (Ukraina). W trakcie Liturgii w ołtarzu modlili się metropolita warszawski i całej Polski Sawa, arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz arcybiskup bielski Grzegorz. Tuż po Liturgii metropolita Sawa złożył życzenia ihumenii Anastazji, która kolejnego dnia obchodzi jubileusz 50-lecia. Hierarcha wręczył Jubilatce Order św. Marii Magdaleny II stopnia. Przybyłym na konferencję ihumenii Stefanii z Ukrainy i ihumenii Teokseni z Krety (Grecja) wręczył pamiątkowe krzyże. Pozostali hierarchowie dołączyli się do życzeń urodzinowych przełożonej zwierkowskiego monasteru. Część plenarną spotkania rozpoczął metropolita Sawa, który odniósł się do tematu konferencji – „Monastyczne powołanie i świadectwo wiary”. Obrady prowadził biskup Andrzej. Wzięli w nich udział hierarchowie obecni na Liturgii, a także biskup hajnowski Paweł, przybyli przełożeni i przedstawiciele wszystkich monasterów PAKP. Z pierwszym referatem wystąpiła ihumenia Teoksenia, przełożona monasteru Chrisopigi na Krecie. Przedstawiła temat: „Wierność monastycznemu powołaniu”. Opowiedziała o ważności życia cenobitycznego (wspólnotowego) oraz znaczeniu w nim posłuszeństwa i modlitwy. Znaczną część wystąpienia oparła na nauce współczesnego greckiego świętego Porfiriusza Kawsokaliwity. Z kolejnym referatem pt. „Jak powinien zachować się mnich w obliczu podziałów w Prawosławiu na Ukrainie?” wystąpiła ihumenia Stefania, przełożona monasteru w Zimnoje (Ukraina). Mniszka opisała ogólną sytuację życia monastycznego na Ukrainie. Na kanwie własnych doświadczeń ihumenia opowiedziała o prześladowaniach jakie spotykają wiernych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Trzeci temat przedstawiła ihumenia Anastazja. Referat „Wyzwania i przeszkody w realizacji wierności monastycznego powołania na przykładzie monasterów PAKP”. W wystąpieniu opisane zostały m.in. zagrożenia czyhające w życiu na mnicha. Prelegentka powiedziała, że głównym sensem życia mnicha nie jest tylko poszukiwanie spokoju, ale poszukiwanie Chrystusa. Kolejny temat przygotowany był przez archimandrytę Józefa, proboszcza cerkwi „Acheiropitou” w Thesalonikach (Grecja), gdzie przed pięcioma wiekami męczeńską śmierć poniósł św. Antoni Supraski. Pod nieobecność ojca Józefa, tłumaczenie referatu pt. „Święty mnich-męczennik Antoni Supraski i świadectwo jego wiary” odczytała ihumenia Katarzyna z domu zakonnego w Zaleszanach. Warto zaznaczyć, że w języku greckim słowa „świadectwo” i „męczeństwo” tłumaczone są identycznie jako „martiria”. W wystąpieniu grecki duchowny opowiedział o męczeńskim trudzie świętego. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali podczas wykładu ikony św. Antoniego z przedstawieniem scen z jego życia, przygotowane przez grecką parafię ojca Józefa. Ostatni referat przedstawił hieromnich Pantelejmon z monasteru w Supraślu – „Świadectwo prawosławnego mnicha we współczesnych warunkach PAKP”. Prelegent pokrótce opisał wyzwania współczesności w kontekście powołania do życia monastycznego, a także stwierdził za ihumenem Elizeuszem z atoskiego monasteru Simonopetra, że mnich to we współczesnym świecie „radykalny rewolucjonista”. Pokrótce opisane zostały wyzwania monasterów w obecnych polskich warunkach, jak np. liczne wizyty pielgrzymów i turystów. W tym kontekście prelegent opowiedział o cudzie sprzed kilku tygodni związanym ze św. Łukaszem chirurgiem, jakiego doświadczył jeden z pielgrzymów. Dalszą część obrad wypełniły pytania zebranego audytorium skierowane do prelegentów, podsumowanie i słowo końcowe metropolity i biskupa Andrzeja. Konferencję zakończyła wieczernia.   hieromnich Pantelejmon

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej