Logo
czwartek, 21 listopada 2019
Sobór Archanioła Michała i pozostałych Mocy Niebios
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. męczennicy Anastazji Rzymianki, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo odprawione zostało w dniu stopierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas Boskiej Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy dziękczynne. W świątyni obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z zastępcą prezydenta Białegostoku Rafałem Rudnickim, władz wojewódzkich oraz wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i miejskiej wraz z pocztami sztandarowymi. protodiakon Wiaczesław Perek

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Władyki Jakuba

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Władyki Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. W Katedrze obecni byli ponadto JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca. Liturgiczne wspomnienie pamięci św. Apostoła Jakuba jest jednocześnie dniem imienin zwierzchnika diecezji białostocko – gdańskiej Arcybiskupa Jakuba. Dlatego też białostocka Katedra przepełniona była wiernymi chcącymi złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. W śród obecnych w świątyni byli m.in.: wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku Łukasz Prokorym posłem Eugeniusz Czykwin, duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz prawosławni mieszkańcy Białegostoku. Bezpośrednio po zakończonej Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub powiedział, że dzisiejsze nabożeństwo przeniosło nas myślami do Jerozolimy czasów apostolskich. Jednocześnie Hierarcha podziękował wszystkim przybyłym do cerkwi za wspólną modlitwę w dniu jego imienin oraz za pamięć oraz modlitwy, szczególnie te codzienne. Na zakończenie Arcybiskup życzył wszystkim zebranym, aby Apostoł Jakub, który ma szczególne miejsce wśród Apostołów i świętych pomagał wszystkim kroczyć drogą prowadzącą do życia wiecznego. Ze słowem pozdrowienia wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku Łukasz Prokorym, który powiedział, że dzień imienin Honorowego Obywatela Białegostoku jest szczególnym dniem dla mieszkańców Białegostoku. Przewodniczący Rady Miasta podziękował także Władyce Jakubowi za codzienną prace na rzecz jedności mieszkańców Białegostoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Klimuka

Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Klimuka

27 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym. Nabożeństwo sprawowane było w intencji proboszcza ostrowskiej parafii ks. mitrata Aleksandra Klimuka, który świętuje w tym roku jubileusz 40 – lecia święceń kapłańskich oraz jego matuszki Ludmiły z którą obchodzą czterdziestolecie zawarcia związku małżeńskiego. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. że dziś, na modlitwę do tej świątyni przywołał nas Ojciec Aleksander, proboszcz tej parafii. Podziękowaliśmy Bogu za jego 40-letnią posługę kapłańską. Za to, że Bóg błogosławił zarówno jemu jak i jego matuszce, by przez te 40 lat nieść posługę świętej Cerkwi. Hierarcha zauważył, że 40 lat temu były święcenia ks. Aleksandra, jednak mogły się one odbyć po tym, jak ożenił się z Ludmiłą. I kiedy Aleksander został ojcem Aleksandrem, Ludmiła stała się matuszką. I choć nie dostąpiła ona wówczas żadnych święceń, to jej życie bardzo się zmieniło. Matuszka Ludmiła odtąd była zawsze razem z ks. Aleksandrem i w domu i w cerkwi. Na koniec Arcybiskup wyraził w imieniu swoim, ale także swoich poprzedników na katedrze białostocko-gdańskiej, zarówno Władyki Nikanora jak i Władyki Metropolity Sawy, wdzięczność za trud niesiony na sławę Boga i Jego Cerkwi. Ksiądz mitrat Aleksander Klimuk urodził się 12 grudnia 1953 r. w Czeremsze. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w 1974 r., został przyjęty do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył z tytułem magistra teologii. W 1979 r., wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą Grycuk. 21 września 1979 r., z rąk JE Najprzewielebniejszego Nikanora, ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego otrzymał święcenia diakońskie, natomiast 27 września - święcenia kapłańskie. W 1978 r. dekretem Władyki Nikanora przyjęty został w skład członków kleru Diecezji Białostocko – Gdańskiej i mianowany psalmistą w parafii św. Anny w Królowym Moście, a następnie w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 12 maja 1982 r., jest proboszczem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym oraz katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szudziałowie. Od 2005 r., mianowany został Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie. Ks. Aleksander odznaczony został w 2002 r. i 2018 r. orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia, a w 2014 r. orderem świętych Cyryla i Metodego. W 2009 r., Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Aleksandra prawem noszenia mitry. protodiakon Wiaczesław Perek, Adam Matyszczyk fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)

Kolejne freski w głównej świątyni supraskiego Monasteru

Kolejne freski w głównej świątyni supraskiego Monasteru

W cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy prowadzone są równolegle prace nad kolejnymi etapami odtwarzania bizantyjskich fresków – pokryciem freskami zachodniej i południowej ściany nawy głównej, a także narteksu i chóru. Realizacja tegorocznych prac możliwa jest nie tylko dzięki ofiarom naszych wiernych, ale także dzięki dotacji z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych oraz dofinansowaniu w ramach programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Supraskim Monasterze zakończono część tegorocznych prac rekonstrukcji fresków. Odtworzono XVI wieczny program ikonograficzny na zachodniej ścianie nawy głównej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Freski powstają według dawnej technologii, na mokrym tynku, z wykorzystaniem archiwalnej dokumentacji fotograficznej. Wspomniane prace to kolejny etap rekonstrukcji. Pierwszy z nich zrealizowano w 2016 r. Ze środków własnych zostały wykonane malowidła kopuły i tubusu. Drugi etap – w 2018 r. – możliwy był do wykonania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wtedy to freski powstały na sklepieniach i łukach. W tym samym roku ze środków własnych zrealizowany został trzeci etap – część ołtarzowa. Na ukończeniu znajdują się prace w południowej nawie głównej. Dalsze prace nad rekonstrukcją supraskich fresków - w narteksie i na chórach są uzależnione wyłącznie od ofiar naszych wiernych. Zakończenie wspólnego dzieła będzie możliwe dzięki ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli. Bracia Monasteru dziękują za wsparcie i zapewniają o codziennych modlitwach, zanoszonych w intencji ofiarodawców. Sławomir Kiryluk  fotoreportaż (kliknij tutaj)

XXXV Walne Zgromadzenie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej.

XXXV Walne Zgromadzenie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej.

19 października w Supraślu odbyło się XXXV Walne Zgromadzenie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej. Spotkanie młodzieżowego Bractwa rozpoczęło się Boską Liturgią sprawowaną  w monasterskiej cerkwi św. Jana Teologa w Monasterze w Supraślu przez JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na wspólne śniadanie do Akademii Supraskiej, gdzie odbyły się również obrady. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości. Następnie kilka słów do młodzieży powiedzieli: Biskup Andrzej, opiekun Bractwa Młodzieży w Polsce ks. Paweł Szwed oraz była przewodnicząca i radna Miasta Białegostoku – Ksenia Jachimowicz. Następnie Przewodnicząca Zarządu BMP Diecezji Białostocko–Gdańskiej – Aneta Turowska, przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie z działalności zarządu i podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę. Kolejnym punktem spotkania było absolutorium, które zostało przyznane jednogłośnie. Następnie zaprezentowały się bractwa parafialne. Każde z nich krótko opowiedziało o swoich inicjatywach. Ważnym punktem Zgromadzenia było przedstawienie przez Przewodniczącą ramowego planu wydarzeń na rok 2019/2020, który spowodował dyskusję, m.in. o potrzebie zintegrowania bractw parafialnych poprzez wspólne spotkania w każdej z parafii. Na zakończenie odbył się obiad, a ostatnim punktem programu było zrobienie pamiątkowego zdjęcia uczestników. Aleksandra Jarocka fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej