Logo
niedziela, 20 kwietnia 2014
PASCHA - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Znajdujesz się na: Strona główna
Wielki Piątek (video)

Wielki Piątek (video)

W Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina zbawcze i budzące bojaźń męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku uroczystej wielkiej wieczerni oraz jutrzni Wielkiej Soboty przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Kościół prawosławny czci w Wielki Czwartek cztery wydarzenia które miały miejsce tuż przed krzyżową śmiercią Zbawiciela. Chrystus na znak pokory obmywa swoim uczniom nogi, następnie spożywa z nimi wieczerzę, która staje się zaczątkiem Eucharystii. Tego samego wieczoru Chrystus modli się arcykapłańska modlitwą do swego Ojca, oraz następuje zdrada jednego z uczniów – Judasza. W Wielki Czwartek Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odprawił JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Podczas nabożeństwa przygotowane zostały Święte Dary dla chorych na cały rok. Wieczorem Władyka Jakub przewodniczył Jutrzni Wielkiego Piątku podczas której, czytane było 12 Ewangelii Męki Chrystusa.   diakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż

Mieszkańcy domu Opieki Społecznej z wizytą u Arcybiskupa Jakuba

Mieszkańcy domu Opieki Społecznej z wizytą u Arcybiskupa Jakuba

16 kwietnia delegacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej odwiedziła JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Prawosławni pensjonariusze DPS złożyli Władyce Jakubowi świąteczne życzenia. Podczas spotkania z-ca dyrektor Margarita Jaroszuk opowiedziała o najważniejszych wydarzeniach minionego roku, w których uczestniczyli prawosławni pensjonariusze DPS. Na zakończenie spotkania goście zaprosili abp Jakuba do odwiedzenia w najbliższej przyszłości ich domu. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku świadczy opiekę stacjonarną osobom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie oraz chorym psychicznie. Wśród około 300 mieszkańców DPS 51 osób jest wyznania prawosławnego. Opiekę duszpasterską w placówce sprawuje kapelan ks. Prot. Piotr Pietkiewicz. Zajęcia katechetyczne prowadzi katechetka Anna Ołdakowska.

Orędzie Paschalne  Arcybiskupa Jakuba (mp3)

Orędzie Paschalne Arcybiskupa Jakuba (mp3)

Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr zakonnych i wszystkich wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej       Chrystus Zmartwychwstał   Bracia i Siostry, Za nami Wielki Post i dni Wielkiego Tygodnia, które przygotowywały nas do przeżywania dzisiejszej radości Zmartwychwstania Pana. Czas święta Wielkanocy to moment wielkiego tryumfu wynikającego ze zwycięstwa życia nad śmiercią, które, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, dokonał Zbawiciel. Dzięki Jego śmierci krzyżowej każdy z nas może stać się uczestnikiem zmartwychwstania i życia wiecznego. Wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Niebieskim jest podstawą naszej wiary – stąd święto Zmartwychwstania jest największym chrześcijańskim świętem, do którego przygotowują i prowadzą wszystkie inne święta ustanowione na pamiątkę ważnych wydarzeń. Wszystkie biblijne wydarzenia prowadziły do tego, by Bóg stał się człowiekiem i jako Bogoczłowiek, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, dokonał naszego zbawienia. Stworzeni zostaliśmy bowiem nie do życia jakie mamy obecnie na ziemi, lecz do życia wiecznego i uczestnictwa w chwale Synów Bożych. Byliśmy stworzeni nie po to, by umierać, lecz po to, by stać się bogami z łaski. Takie jest przecież przeznaczenie człowieka. Św. Jan Chryzostom w swej paschalnej mowie katechetycznej woła: „Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła nas bowiem śmierć Zbawiciela. (…) Zmartwychwstał Chrystus – i nikt martwy nie pozostał w grobie. Chrystus bowiem powstawszy z martwych stał się pierworodnym pośród umarłych”. Winniśmy jednak wiedzieć, że odkupieńcze dzieło naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa nie działa mechanicznie – bez względu na to w jaki sposób prowadzimy nasze życie. To od nas samych zależy, czy zbawienne dzieło dotyczy nas, czy może zależy nam tylko na tym, by jak najwięcej otrzymać w tym życiu doczesnym. Udział w zbawczym dziele Chrystusa zależy od nas. To bowiem my obieramy drogę naszego życia: czy jest ona podążaniem za Chrystusem i życiem zgodnym ze słowami Ewangelii, czy może jej kierunek jest przeciwny. Wielu jest takich, w naszych czasach, którym kierunek i cel wszystkich dążeń wyznacza mamona. Aby osiągnąć swój cel wykorzystują podstęp, obłudę, spryt i kłamstwo. Chcą oni budować swoje królestwo tu na ziemi, zapominając, że życie przemija szybko. Z czym wtedy staną przed Chrystusem w dniu ostatecznym, kiedy wszyscy powstaniemy, by dać odpowiedź o swoich uczynkach. Takich niemądrych działań można się dopatrzeć w wielu posunięciach możnych tego świata. Trzeba być bardzo czujnym, by nie zostać oszukanym i nie przyjąć ich poczynań za dobrą monetę. Tej mądrości i czujności powinniśmy uczyć nasze dzieci i młodzież, którzy są wystawieni na działania środowisk negujących zasady życia ewangelicznego i sprzeciwiających się wszystkiemu co chrześcijańskie. Wykorzystując wszelkie możliwości docierania do świadomości i wpływania na kształtowanie światopoglądu młodego pokolenia za pośrednictwem mediów, portali internetowych - a ostatnio i bardziej agresywnie - przez realizowanie  specyficznych projektów edukacyjnych w szkołach, próbuje się przemycać obce idee, by posiać zwątpienie w tradycyjne chrześcijańskie zasady życia. Te nowe idee i zasady często przeczą prawu naturalnemu i zdrowemu rozsądkowi. Wszystko to po to, by zwieść z właściwej drogi wiodącej do zmartwychwstania i życia wiecznego z Chrystusem. Dzisiaj radując się świętem Zmartwychwstania prośmy zatem błogosławieństwa Zmartwychwstałego Zbawiciela na nasze dalsze życie, dla naszych wysiłków w dawaniu świadectwa o wierze naszym bliskim i całemu światu. Paschalna radość niech dodaje sił w przezwyciężaniu wszystkich naszych trudności i cierpień, które w perspektywie życia wiecznego stają się niczym. W te uroczyste dni gorąco pozdrawiam ze świętem Paschy: kapłanów troszczących się o zbawienie dusz powierzonych im ludzi; mnichów i mniszki trwających w nieustannej modlitwie za cały świat; dzieci, młodzież i wszystkich wiernych białostocko-gdańskiej diecezji. Życzę wszystkim radości, dostatku, zdrowia duchowego i fizycznego, które niech posłużą na chwałę Zmartwychwstałego Pana i Jego świętego Kościoła. A Zmartwychwstałemu Panu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.      + Jakub   Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański       Białystok – Gdańsk, Pascha 2014

Uroczystości Niedzieli Palmowej

Uroczystości Niedzieli Palmowej

13 kwietnia w VI Niedzielę Wielkiego Postu, Kościół prawosławny obchodził święto Wejścia Pana do Jerozolimy. Święto to nazywane jest także Niedzielą Palmową (cs. Wierbnoje Woskresienije, Niediela Waii, Wchod Gospodien wo Ijerusalim) i zaliczane jest do 12 największych świąt cerkiewnych. Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka Jakub podczas nabożeństw dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych palemek.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Mirosławy Dudel

Witamy serdecznie

na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej