Logo
środa, 25 listopada 2015
św. Jana Miłościwego, Patriarchy Aleksandryjskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
XXXI Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej

XXXI Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej

22 listopada w Jacznie odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obrady w wiejskiej świetlicy zostały poprzedzone Boską Liturgią celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza. Podczas nabożeństwa śpiewał  chór złożony z członków Bractwa pod dyrygenturą Justyny Pikutin. Po przystąpieniu do św. Eucharystii wszyscy zebrani udali się na śniadanie, które rozpoczęli  wspólną modlitwą. Następnie przewodnicząca Bractwa Ksenia Kacejko przywitała przybyłych gości: duchowieństwo, delegacje bractw parafialnych oraz byłych członków zarządu. Jako pierwszy głos zabrał Władyka Grzegorz. Nawiązał on do przykrego zjawiska, które staje się jego zdaniem coraz powszechniejsze - deficytu wiary, dotykającego w jednakowym stopniu duchownych i wiernych. W swej wypowiedzi podkreślił, że życie w gronie to życie w jednomyślności, a wszystko co czynimy - czynimy na chwałę Bożą. Duchowy opiekun diecezjalnego Bractwa ks. prot. Marek Wawreniuk zwrócił uwagę na rozgałęzienie się Bractwa. Formowanie wszelkich podziałów powoduje zatracenie wspólnoty. „Poprzez wymianę doświadczeń wszyscy razem powinni nieść krzyż bractwowy dla kolejnych pokoleń”. Kolejnym punktem obrad były prezentacje bractw parafialnych. Była to niepowtarzalna okazja do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz planów na przyszłość. Następnie Ksenia Kacejko zaprezentowała sprawozdanie z działalności BMP DBG, który w takim składzie prężnie działa od roku. Niestety, niektóre osoby z przyczyn osobistych zrezygnowały z działalności na rzecz bractwa. Na ich miejsce wybrane zostały nowe osoby. W międzyczasie zostało przedstawione kalendarium na rok 2016 oraz przedyskutowano różne inicjatywy, które się w nim pojawiły. Ostatnim punktem zjazdu były wolne wnioski, na których poruszone zostały różne kwestie związane z działalnością bractwa. diakon Wiaczesław Perekfotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub odwiedził białostockie parafie

Arcybiskup Jakub odwiedził białostockie parafie

9 listopada JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował białostockie parafie: św. archimandryty Grzegorza na Dojlidach Górnych, św. męcz. Jerzego na Nowym Mieście, św. ap. Jana Teologa na Bacieczkach. Arcybiskup zapoznał się z aktualnymi pracami budowlanymi i remontowymi w poszczególnych parafiach. Parafia św. archimandryty Grzegorza została erygowana w 2009 r. i do dziś pozostaje parafią filialną parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Od momentu wmurowania kamienia węgielnego w 2012 r. w budującej się świątyni co niedziele odprawiane są molebny połączone z czytaniem akatystów. W chwili obecnej w trwają pracę nad sklepieniem głównej kopuły cerkwi. Parafia św. męcz. Jerzego istnieje od 1996 r. Murowana świątynia ku czci św. Jerzego służy wiernym od kilkunastu lat. W dolnej części cerkwi znajduje się ołtarz poświęcony Opiece Matki Bożej. Obecnie prace trwają nad ogrodzeniem otaczającym świątynię. Więcej informacji o życiu parafii na białostockim osiedlu Nowe Miasto pod adresem http://www.parafia-swietego-jerzego.pl/ Parafia św. ap. Jana Teologa na osiedlu Bacieczki powstała w 2007. Wierni korzystają z tymczasowej drewnianej świątyni, przeniesionej z parafii św. Jerzego w Białymstoku. Na terenie parafii wybudowano już dom parafialny z kaplicą domową pw. św. Mikołaja Serbskiego. W tym roku dobiegną końca prace nad wylewaniem fundamentów pod główną parafialną świątynię ku czci św. Jana. Aktualności z życia parafii na stronie http://www.bacieczki.cerkiew.pl/ diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święcenia kapłańskie i diakońskie

Święcenia kapłańskie i diakońskie

16 listopada w XXIV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Władyka Jakub udzielił święceń kapłańskich diakonowi Jarosławowi Kuryjaniukowi oraz święceń diakońskich Mateuszowi Kiczko.  Ks. Jarosław Kupryjaniuk urodził się 6 lutego 1989 r. w Sokółce. Podczas nauki w I LO w Białymstoku pracował jako wolontariusz w Radio „Orthodoxia”. Jednocześnie pełnił obowiązki przewodniczącego Bractwa przy parafii pw. św. Ducha w Białymstoku oraz wiceprzewodniczącego BMP Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W 2007 r. był laureatem VII Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W latach 2008 – 2011 studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie które ukończył w stopniu licencjata teologii obroną pracy dyplomowej nt.” Gnoseologia w pismach św. Bazylego Wielkiego”. Na drugim roku studiów z rąk JE Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy otrzymał święcenia lektorskie. W latach 2011 – 13 kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Nikoli Tesli w Belgradzie. Tematem pracy magisterskiej było: „Metropolita Dionizy i Polska Cerkiew Prawosławna w okresie międzywojennym.” Od 2013 r. jest doktorantem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 2013 r. jest nauczycielem religii prawosławnej w białostockich szkołach podstawowych. W 2014 r. wstąpił w związek małżeński z Małgorzatą Smołko. Święcenia diakońskie z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał 1 listopada 2015 r.  Ks. diakon Mateusz Kiczko urodził się 20 lipca 1991 r. w Białymstoku w rodzinie Ireneusza i Krystyny z domu Fionik. Wraz z otrzymaniem świadectwa dojrzałości wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył broniąc pracę licencjacką pt. „Podstawy teologiczno- moralnej refleksji nad karą śmierci”. Po ukończeniu seminarium rozpoczął naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pełniąc równolegle obowiązki psalmisty parafii w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 marca 2015 r. jest psalmistą w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 6 września 2015 r. wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Nikołajuk. Obecnie jest studentem piątego roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (klikinj tutaj)

Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Makala

Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Makala

8 listopada JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w monasterze w Supraślu. Nabożeństwu przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. W Liturgii uczestniczył ponadto JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.  Podczas Boskiej Liturgii wznoszone były modlitwy w intencji ks. mitrata Aleksandra Makala wieloletniego emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie, który w tym roku obchodzi jubileusz 60 – lecia święceń kapłańskich oraz 88 urodziny. Z tej okazji Metropolita Sawa w imieniu soboru biskupów PAKP odznaczył ks. Aleksandra orderem św. Równej Apostołóm Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Arcybiskup Jakub w uznaniu dla wieloletniej służby na rzecz diecezji białostocko- gdańskiej uhonorował jubilata orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Meteodego.  Ks. mitrat Aleksander Makal urodził się 8 listopada 1927 r. w Łosośnie Wielkiej. Lata szkolne przyszłego kapłana, przypadły na bardzo trudny okres. Do września 1939 r. zdążył on ukończyć tylko kilka klas i dopiero po wojnie kontynuował edukację kończąc szkołę podstawową i następnie 3-letnią szkołę zawodową. W 1949 r. otrzymał powołanie do wojska. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej odbył służbę wojskową w Nysie Kłodzkiej w kompanii saperów, gdzie awansował do stopnia plutonowego.  Po zakończeniu służby wojskowej udał się do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Był najstarszym uczniem w swojej klasie. Będąc jeszcze seminarzystą ożenił się, 25 września 1955 r., z Ireną Lisowską. Święcenia diakońskie (26.11.1955) oraz kapłańskiev(30.03.1957) otrzymał z rąk JE Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Makarego. Pierwszą parafia ks. Aleksandra była parafia pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Wojnowie w której niósł posługę do 1971 r. Będąc proboszczem w Wojnowie sprawował też funkcję dziekana okręgu olsztyńskiego.  1 maja 1971 r. objął stanowisko proboszcza parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Supraślu. Założył nowy sad, remontował cerkwie i dom parafialny. W ostatnim roku jego pobytu w Supraślu przypadł historyczny moment poświęcenia kamienia węgielnego pod odbudowywaną cerkiew pw. Zwiastowania Bogurodzicy. W latach 1984 - 2005 ks. Aleksander był proboszczem parafii w św. Apostołów Piotra i Pawła Wasilkowie. Podczas probostwa ks. Aleksandra w wasilkowską świątynię odnowiono z zewnątrz, stworzono nową polichromię, a plac cerkiewny uporządkowano.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radosława Siebiesiuka (kliknij tutaj)

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas nabożeństwa w cerkwi byli także JE Najprzewielebniejszy Biskup Kiniszemski i Palechski Hilarion oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.  Święto św. Apostoła Jakuba jest dniem imienin Władyki Jakuba. Dlatego też białostocka Katedra przepełniona była wiernymi, którzy chcieli złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. Wśród obecnych w świątyni byli m.in.: przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Mariusz Gromko, przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej oraz służb przedstawiciele mundurowych. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej