Logo
czwartek, 13 sierpnia 2020
męcz. Beniamina metropolity Piotrogrodu
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy

Uroczystości w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy

W dniach 9-10 sierpnia swoje święto obchodził Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W uroczystościach ku czci cudotwórczej Supraskiej Ikony Matki Bożej wzięło udział wielu wiernych z całego regionu, a także z różnych części Polski. Do Monasteru przybyły pielgrzymki – piesza: z Białegostoku, kajakowa z Gródka i autokarowe z Orli i Warszawy. Pielgrzymom sprzyjała piękna letnia pogoda oraz dzień wolny od pracy. Świątecznym nabożeństwom, które rozpoczęło całonocne czuwanie, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski  w asyście IE Najprzewielebniejszych: arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa supraskiego Andrzeja oraz biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. Tego samego dnia wieczorem sprawowany był akatyst do Bogurodzicy, czytano regułę modlitewną przed św. Eucharystią i modlono się za zmarłych przy grobie arcybiskupa Mirona, dawnego przełożonego supraskiego Monasteru. Nabożeństwa trwały całą noc. Pierwsza Liturgia służona była w cerkwi św. Jana Teologa, druga w cerkwi Zwiastowania, a trzecia na ołtarzu polowym. Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Hierarcha dziękował Bogu za możliwość świętowania w Supraślu. Skoro przybyłych nie powstrzymał strach – mówił arcybiskup – to znaczy że w ludzkich sercach jest coś, co zwycięża lęk. Ale należy też mieć wiarę, że Ten w którego wierzymy, jest w stanie pokonać to, czego się boimy. Cytował słowa św. Cyryla Jerozolimskiego z III Soboru Powszechnego: „...kiedy mówię Przenajświętsza Bogurodzica, muszę też powiedzieć Święta Cerkiew”. Zwracał uwagę, że święta Cerkiew Prawosławna ma najszerzej rozwiniętą teologiczną naukę o Bogurodzicy, a najpiękniej Matkę Bożą opisują słowa akatystu, jaki śpiewany jest w każdą środę w Supraślu. Podczas nabożeństwa za swoją oddaną służbę zostali podniesieni do godności protojereja ks. Adrian Charytoniuk (Samogród) i ks. Piotr Borowik (Fasty). Wzniesiono również modlitwy w intencji zdrowia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Wyświęcona została nowa socjoterapeutyczna świetlica Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”, a zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi. W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz przybyłe chóry – z parafii św. Jerzego w Białymstoku oraz Chór „Filoi”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz w osobach: wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Małgorzata Dajnowicz, wicestarosta białostocki Roman Czepe, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, z-ca regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku Dawid Iwaniuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz. Uroczystości zakończono życzeniami długich lat (mnohaja leta). Arcybiskup Abel wyraził nadzieję, że każdy z przybyłych wyniósł ogromną korzyść i duchowe ubogacenie. Był przekonany, że wszyscy wsłuchawszy się tego dnia w treść nabożeństwa i homilii, ożywili wiarę i stali się bardziej pulsującym organizmem Bogoludzkiego organu, jakim jest Cerkiew. Tegoroczne obchody święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy wyróżniały zmiany zachodzące w cerkwi Zwiastowania – kolejny etap rekonstrukcji średniowiecznych fresków, tym razem na północnej ścianie nawy głównej. Wykonano ponadto tynki w podziemnej części świątyni oraz projekt rekonstrukcji monumentalnego ikonostasu z XVI w. W związku z wieloma pracami ojcowie z monasteru proszą o wsparcie, żywią nadzieję, że przez najbliższy rok, wszyscy dobroczyńcy pomogą doprowadzić do zakończenia odbudowy świątyni Zwiastowania. Jak zapewnia bp supraski Andrzej, mnisi modlą się za wszystkich ofiarodawców i trwają na straży - tak obecnie, bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie potrzebnej - wiary. hieromnich Pantelejmon fotoreportaż protodiakon Wiaczesław Perek, Aleksandry Jarosławskiej i Wojciecha Stasiewicza (kliknij tutaj) Zapraszamy do wysłuchania retransmisji nabożeństwa na stronie www radia Orthodoxia (kliknij tutaj)

Świętego Wielkiego Męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona

Świętego Wielkiego Męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona

9 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Zaściankach k/Białegostoku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub w uznaniu z zasługi dla Cerkwi nagrodził proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Anatola Szymaniuka prawem noszenia mitry. Na zakończenie parafialnych uroczystości ze słowem do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub, który powiedział m.in. że kiedy obchodzimy dzień poświęcony danemu świętego, zwracamy się do niego ze szczególną modlitwą. Jak zaznaczył Hierarcha, należy pamiętać że wspominając świętego winniśmy przypominać sobie jego życie i czerpać z niego ważne dla naszego zbawienia przykłady. Kontynuując Arcybiskup powiedział, że do Boga powinniśmy zwracać się przede wszystkim o zbawienie naszych dusz, a nie o dobra doczesne. Przykładem może być św. Pantelejmon, który oddał swoje życie za Chrystusa w młodym wieku. Z żywota św. Uzdrowiciela wynika, że Pantelejmon wiedząc o nadciągającym kresie swego ziemskiego życia nie prosił Boga o dalsze życie, by móc dalej czynić cuda. Jego ostatnią prośbą było by otrzymać życie wieczne. Arcybiskup pozdrowił wszystkich zebranych na parafialnym święcie. Szczególne pozdrowienia skierował do ks. mitrata Anatola Szymaniuka, który w tym roku obchodzi jubileusz 25 – lecia sprawowania funkcji proboszcza parafii św. Pantelejomna. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Równej Apostołom Marii Magdaleny

Równej Apostołom Marii Magdaleny

4 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, jednej ze Świętych Niewiast Niosących Wonności. Świątecznej Boskiej Liturgii w kaplicy ku czci Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku, na wzgórzu zwanym imieniem świętej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i lektora Dariusza Sulimy (kliknij tutaj)

Ku czci Proroka Eliasza na białostockich Dojlidach

Ku czci Proroka Eliasza na białostockich Dojlidach

2 sierpnia Cerkiew wspomina modlitewnie jednego z największych proroków Starego Testamentu, św. proroka Eliasza. Tego dnia swoje święto parafialne obchodzi najstarsza parafia w Białymstoku w dzielnicy Dojlidy, której patronem jest prorok Eliasz. Świątecznej Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz przybyłe na święto duchowieństwo z miasta Białegostoku. Podczas okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: dziś obchodzimy liturgicznie pamięć wielkiego proroka Eliasza, o którym najwięcej wspomina się w Nowym Testamencie. Porównywany jest on przez samego Chrystusa na kartach Ewangelii do innego proroka, św. Jana Chrzciciela. Kontynuując Władyka Jakub powiedział iż, dziś często stawia się pytanie - czy ktoś żyjący prawie tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa może służyć nam jako przykład drogi do zbawienia ? Kiedy wspominamy świętych to przypominamy sobie ich życie, które powinno być dla nas wzorem do naśladowania. Winniśmy się wzorować na nich idąc drogą, która wiedzie do zbawienia. Czego możemy się nauczyć od Eliasza ? Jak podkreślił Arcypasterz, Prorok Eliasz niestrudzenie zabiegał o wiarę w prawdziwe Boga, dbał o to, żeby jego bracia wierzyli w prawdziwego Boga. W tamtych czasach w Izraelu często wprowadzano inny kult pogańskich bożków, który równie często wprowadzany był przez królów. Jego troską było, aby ludzie wiedzieli kim jest prawdziwy Bóg i aby tylko do niego zwracali się w modlitwie. Mówiąc językiem współczesnym, prorok Eliasz próbował odciągnąć ludzi od mainstreamowego kultu i ideologii którą wprowadzał król Achab. Aby udowodnić że prawdziwym Bogiem nie jest wymyślony Baal, Eliasz wyprosił Boga o karę dla swoich rodaków. Była to wielka susza oraz głód, która trwała przez trzy lata. Taki znak od Boga, miał na celu przypomnienie ludowi Izraelskiemu o prawdziwym Bogu. Zdaniem Hierarchy odwiecznym celem i istotą ludzkiego życia była chęć zbawienia. Jak trzy tysiące lat temu tak i dziś zależne jest to od naszej wolnej woli oraz relacji z Bogiem. Bóg tak jak kiedyś tak i dziś wysyła nam różne znaki, które zauważmy lub nie. Zdaniem Arcybiskupa współczesne wydarzenia na świecie, kiedy zabraniona była modlitwa w świątyniach do prawdziwego Boga są bardzo podobne do tych, które miały miejsce za czasów Eliasza. Na zakończenie Arcybiskup powiedział że powinniśmy czytać żywoty świętych, tych nam współczesnych oraz tych żyjących tysiące lat temu. W ten sposób możemy nauczyć się odczytywać znaki Nieba. Po zakończonej Liturgii Arcybiskup Jakub poświęcił pomnik upamiętniający ofiary bieżeństwa, który ustanowiony został na parafialnym cmentarzu okalającym dojlidzką świątynię.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i Jarosława Charekiewicza (kliknij tutaj)

św. Andrzeja z Krety – dzień imienin Biskupa Andrzeja

św. Andrzeja z Krety – dzień imienin Biskupa Andrzeja

17 lipca, w dniu modlitewnej pamięci św. Andrzeja Biskupa Krety, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczyli Bracia monasteru oraz przybyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej. W świątyni obecny był także JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski.  Dzień Świętego Patrona greckiej wyspy Krety jest również dniem imienin przełożonego supraskiego klasztoru Władyki Andrzeja. Z tej okazji do monasteru w Supraślu przybyło wielu wiernych, chcących złożyć Władyce Andrzejowi imieninowe życzenia. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż lektora Dariusza Sulimy (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej