Logo
sobota, 25 lutego 2017
św. Melecjusza Arcybiskupa Antiocheńskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Konsultacje dekanalne

Konsultacje dekanalne

22 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej dekanatów: białostockiego, gródeckiego oraz sokólskiego. Spotkaniu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W zebraniu uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Podczas konsultacji poruszone zostały bieżące problemy parafii, a także omówiono działalność komisji diecezjalnych. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Ambasador Białorusi z wizytą u Arcybiskupa Jakuba

Ambasador Białorusi z wizytą u Arcybiskupa Jakuba

17 lutego z wizytą w Białymstoku przebywał ambasador Republiki Białoruś w Polsce Aleksandr Averyanov wraz z małżonką. Ambasador złożył wizytę JE Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi. Ambasadorowi towarzyszył konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Ałła Fiedorovna. protodiakon Wiaczesław Perek

Chór duchowieństwa na festiwalu

Chór duchowieństwa na festiwalu "Kałożskij błagowiest`" w Grodnie

W dniach 10 – 11 lutego w Grodnie na Białorusi przebywał chór duchowieństwa i pracowników świeckich diecezji białostocko – gdańskiej. Chór pod dyrekcją protodiakona Bazylego Dubeca uczestniczył XVI Międzynarodowym Festiwalu Prawosławnych Pieśni Religijnych "Kałożskij błagowiest`". Chór duchowieństwa wziął udział w przesłuchaniach festiwalowych, które miały miejsce 10 lutego w Katedrze Opieki Matki Bożej w Grodnie. Tego samego dnia wieczorem członkowie chóru mieli okazję spotkać się z gospodarzem festiwalu JE Najprzewielebniejszym Arcybiskupem Grodzieńskim i Wołkowyskim Artemiuszem, któremu przekazali m.in. płytę chóru z nagraniami kolęd. Następnego dnia chór wziął udział w koncercie galowym w grodzieńskim Teatrze Dramatycznym, podczas którego uhonorowany został przez międzynarodowe jury nagrodą specjalną. Wśród zaprezentowanych przez chór utworów znalazły się kompozycje z Irmologionu Supraskiego oraz utwory liturgiczne opracowane w nowej harmonizacji przez jednego z członków chóru.    protodiakon Wiaczesław Perek fotreportaż za: http://www.orthos.org (kliknij tutaj)

Spotkanie Pańskie

Spotkanie Pańskie

15 lutego Kościół prawosławny obchodzi święto Spotkania Pańskiego. Jest ono świętem nieruchomym, obchodzonym 40 dni po Narodzeniu Chrystusa. Uroczystej Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania, podczas którego dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych świec gromnicznych. Święto Spotkania Pańskiego to także międzynarodowe święto Bractwa Młodzieży Prawosławnej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Poświęcenie cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu

Poświęcenie cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu

12 lutego w monasterze supraskim uroczyście świętowano pamięć Trzech Świętych Hierarchów – Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. Święto te połączone były z poświęceniem, po generalnym remoncie, monasterskiej cerkwi św. ap. Jana Teologa oraz imieninami biskupa supraskiego Grzegorza. Uroczystości przewodniczył JE Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Przed Boską Liturgią, którą sprawował zwierzchnik naszej Cerkwi, dokonał on poświęcenia refektarzowej cerkwi monasteru, przylegającej bezpośrednio do kompleksu monasterskiego. To właśnie od odzyskania tej świątyni, wzniesionej jeszcze w 1888 r., przed laty rozpoczęło się odrodzenie monasteru w Supraślu. Przed obrzędem poświęcenia Metropolita Sawa w krótkim słowie wspomniał właśnie te złożone czasy i osoby związane z odrodzeniem życia liturgicznego w Supraślu w owym czasie. W obrzędzie poświęcenie ołtarza i całej świątyni, a następnie Liturgii, Metropolicie Sawie asystowali: JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Supraski Grzegorz oraz Biskup Siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, jak też kilkunastu duchownych, na czele z archimandrytą Andrzejem (Borkowskim) – przełożonym monasteru, oraz pięciu diakonów. Zgodnie z cerkiewną tradycją do ołtarza została włożona cząstka relikwii męczennika, w przypadku supraskiej cerkwi – św. dzieciątka Gabriela Zabłudowskiego. Po zakończeniu Liturgii miał miejsce uroczysty molebień, podczas którego zanoszono gorliwe modlitwy do patronów dnia z prośbami o ich wstawiennictwo przed tronem Bożym, po czym do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się Jego Eminencja. Na początku ponownie wspominał trudne czasy odrodzenia Prawosławia w Supraślu w okresie, kiedy kierował Diecezją Białostocko-Gdańską. Następie wyraził nadzieję, że uroczystość ta będzie „preludium” do kolejnej, a mianowicie poświęcenia soboru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy, w którym prowadzone są prace związane z rekonstrukcją fresków. W swym słowie zwierzchnik naszej Cerkwi dziękował Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia remontu, wymieniając diecezjalnych hierarchów, namiestnika, ofiarodawców. Podkreślił też wysoką jakość pracy wykonanej przez małżonków Jakimczuków, autorów polichromii poświęcanej cerkwi, którzy tym samym „pozostawią po sobie dobrą pamięć”. Jednocześnie wzywał do odpowiedzialności za swoją wiarę i Cerkiew prawosławną. Nawiązując do czytania ewangelicznego zaapelował: „Jeśli jakiś syn marnotrawny odszedł od swojego Ojca, od Matki-Cerkwi, to niechaj wraca”, ponieważ w „Cerkwi prawosławnej jest droga do życia i zbawienia”. Przypominał, że na naszych terenach Cerkiew przetrwała właśnie dzięki wierze i ofiarności naszych ojców i matek, dziadów i pradziadów. Dlatego też, „odziedziczywszy ją po przodkach musimy z pełną odpowiedzialnością o Nią dbać”. Na zakończenie metropolita Sawa zwrócił się z serdecznymi słowami do Biskupa Grzegorza, pozdrawiając go z dniem niebiańskiego patrona i na pamiątkę wręczając panagiję. Arcybiskup Jakub również gorąco pozdrowił swojego wikariusza, po czym osobom, które wniosły największy wkład w remont cerkwi wręczył medale świętych Cyryla i Metodego oraz listy pochwalne. Uroczystość zakończyły liczne życzenia imieninowe i okolicznościowe upominki, których adresatem był Władyka Grzegorz. Przyjmował je z radością i życzliwością, wszystkich prosząc o pamięć w modlitwie. Jarosław Charkiewicz fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek (kliknij tutaj) wideoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej