XXXVI Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej

15 maja odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Udział w nim wzięli przedstawiciele Bractw Parafialnych, ustępujący Zarząd Diecezjalny oraz duchowieństwo diecezji białostocko-gdańskiej. Obrady odbyły się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, którą celebrował JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W nabożeństwie uczestniczyli także opiekun duchowy BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ks. Piotr Omelczuk oraz przybyli duchowni.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się od przywitania przybyłych gości i przemówień wstępnych. Następnie przewodnicząca BMP DBG Aneta Kisielewska zaprezentowała sprawozdanie z działalności Zarządu Diecezjalnego przez ostatnie półtora roku. Zostało także przedstawione sprawozdanie finansowe za miniony okres. W dalszej części spotkania przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego delegaci Walnego Zgromadzenia przyznali absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu.

Kolejnym punktem było przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu Diecezjalnego. W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani:  Aleksandra Jarocka jako przewodnicząca oraz Natalia Aleksiejuk, Paweł Sawicki, Jan Koniuch,  Julita Hanczaruk, Adrian Kuklik, Dominika Małaszkiewicz,  Gabriela Bezubik, Julia Kiryluk, Grzegorz Wawrzeniuk, Agnieszka Nazarczuk jako nowi członkowie zarządu bractwa. Spotkanie zakończono przedstawieniem kalendarium na dalszą część bieżącego roku oraz wolnymi wnioskami.

Julia Kiryluk

Członek Zarządu BMP DBG