Logo
sobota, 25 lutego 2017
św. Melecjusza Arcybiskupa Antiocheńskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Abp Jakub i Bp Grzegorz
Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Święcenia kapłańskie z rąk  Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 r. pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego.  11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawuje opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną. Od sierpnia 1998 r. jest opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów z dn. 30 marca 1999 r. został powołany na  Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha,  Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

27 czerwca 2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę doktorską na temat "Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego."JE Najprzewielebnieszy Biskup Supraski GRZEGORZ (Charkiewicz),

urodził się 4 grudnia 1964 r. w Białymstoku. W 1985 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Studia teologiczne kontynuował na Petersburgskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1992 r.  Władyka Grzegorz święcenia diakońskie (28 sierpnia 1989) r. jak i kapłańskiej (7 kwietnia 1992 r.) otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdanskiesgo Sawy. W 1994 r. podniesiony został do godności ihumena.


Postanowieniem św. soboru Biskupów PAKP z 1998 r. wybrany został na biskupa z tytułem biskupa bielskiego, wiakriusza diecezji warszawsko – bielskiej. Święcenie biskupie otrzymał 11 maja 1998 r.

2009 r. biskup Grzegorz mianowany został biskupem supraskim, wikariuszem diecezji białostocko – gdańskiej.