Biskupi

JE Najprzewielebniejszy dr hab JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Święcenia kapłańskie z rąk  Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 r. pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego.  11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

JE Arcybiskup Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawował w latach 1998-2016 opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną skupioną w Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów z dn. 30 marca 1999 r. został powołany na  Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha,  Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

27 czerwca 2011 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie otrzymał stopień doktora nauk teologicznych za rozprawę nt. „Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego.” W marcu 2019 r., w toku postępowania habilitacyjnego otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, powołany został profesorem tejże uczelni.

Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych m.in. „O tajemnicy zbawienia” (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2013),  „Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego” (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2014), „Społeczne nauczanie Kościoła” (Warszawska Metropolia Prawosławna 2018) i współautorem publikacji pt. „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni.” (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016).

30 marca 2019 r. Arcybiskup Jakub otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku.

Arcybiskup Jakub był wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami cerkiewnymi i państwowymi, w tym:

– orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami (2018)

– Medalem 100 – lecia odzyskania niepodległości (2018)

– Złotym Krzyżem Zasługi (2015)

– Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2019)

– Złotym Krzyżem Zasługi dla Policji (2008)

– Medalem „Pro Memoria” (2009)

– Medalem „Pro Patria” (2015)

– Odznaką św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa (2010)

– Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (2022)

dzień imienin: 5 listopada w dniu św. Apostoła Jakuba, Brata Pańskiego


JE Najprzewielebniejszy dr hab Andrzej Biskup Supraski  (Andrzej Borkowski) urodził się 6 października 1974 r. w Białymstoku. W latach 1993-1996 był alumnem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 8 czerwca 1993 r. wstąpił od Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Postrzyżyny w riasofor przyjął 29 lipca 1995 r. z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. 30 lipca 1995 r. z rąk arcybiskupa Sawy otrzymał święcenia diakońskie. Śluby monastyczne małej schimy złożył 10 września 1998 r. na ręce metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Otrzymał przy tym imię Andrzej na pamiątkę św. Andrzeja z Krety. 12 września 1998 r. z rąk metropolity Sawy otrzymał święcenia kapłańskie. Do godności ihumena został podniesiony 3 kwietnia 2000 r., a do godności archimandryty 20 marca 2012 roku.

W latach 1996-1999 studiował na Sekcji Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1999 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii tej uczelni. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które przerwał wskutek wyjazdu na studia do Aten (Grecja). W latach 2002-2005 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ateńskiego. W latach 2003-2008 pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Polikarpa, biskupa Smyrny, w Atenach. 21 marca 2005 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii na Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na tej uczelni, które zakończył 5 marca 2009 r. dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄ αιώνα” [„Stanowisko starożytnych patriarchatów Wschodu wobec unii kościelnej w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI wieku”], napisanej pod kierunkiem prof. Dimitrisa Gonisa. Stopień naukowy doktora teologii został nostryfikowany na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uchwałą Rady Wydziału Teologicznego z dnia 10 grudnia 2009 roku.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, kapelana kaplicy św. archanioła Michała w Domu Metropolitalnym oraz duszpasterza młodzieży w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję referenta i dyrektora Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz wizytatora katechezy prawosławnej i duszpasterza studentów prawosławnych w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. 23 listopada 2010 r. został p.o. przełożonego (od 24 września 2011 r. przełożony) Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu. W 2012 r. został adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 29 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. Jest autorem 3 monografii książkowych i blisko 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2016 r. był członkiem delegacji Cerkwi prawosławnej w Polsce na Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej.

24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Andrzeja (Borkowskiego) na biskupa supraskiego, wikariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

dzień imienin: 17 lipca w dniu św. Andrzeja abpa Krety