Ihumen Pantelejmon (Karczewski) doktorem ChAT

31 maja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ihumena Pantelejmona (Karczewskiego) pt. „Mariologia w hymnografii Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty”.

Promotorem rozprawy był Jego Eminencja Wielce Błogosławiony prof. dr hab. Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, zaś recenzentami: prof. dr hab. Aleksander Naumow (Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji) i o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Przewodniczącym komisji był prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Na początku publicznej obrony metropolita Sawa przedstawił biografię doktoranta. Następnie o. Pantelejmon odczytał autoprezentację dysertacji. Kolejnym punktem obrony było przedstawienie recenzji. Obaj recenzenci pozytywnie ocenili rozprawę doktoranta przedłożoną do publicznej obrony, podkreślając walory naukowe dysertacji, dotąd niezgłębianego tematu. Praca o. Pantelejmona porusza istotne zagadnienia z zakresu prawosławnej nauki o Bogurodzicy oraz może być pomocna ku głębszemu zrozumieniu wydarzeń Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Po odczytaniu recenzji członkowie komisji zadali doktorantowi pytania dotyczące zagadnień poruszonych w dysertacji.

Na zakończenie, przewodniczący komisji prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński odczytał protokół, w którym przekazał do wiadomości, iż po zakończonej dyskusji, komisja w tajnym głosowaniu, pozytywnie oceniła przebieg i wynik obrony rozprawy doktorskiej i postanowiła wystąpić do rady Wydziału Teologicznego ChAT z wnioskiem o nadanie ihumenowi Pantelejmonowi stopnia doktora nauk teologicznych.

W publicznej obronie rozprawy doktorskiej obok członków komisji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uczestniczyli: Jego Magnificencja ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, pracownicy naukowo-dydaktyczni i akademiccy ChAT oraz przedstawiciele braci monasteru w Supraślu na czele z Jego Ekscelencją prof. dr hab. biskupem Andrzejem.

Ihumen Pantelejmon (Paweł Karczewski) urodził się 2 grudnia 1992 r. w Białymstoku. Od czasów nauki w gimnazjum przysługiwał w białostockiej katedrze św. Mikołaja. W 2011 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Brał udział w wielu konkursach związanych z Cerkwią, m.in. Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej, której laureatem I miejsca został w 2009 r. W tym samym roku został członkiem redakcji Prawosławnego Serwisu Internetowego Cerkiew.pl. W trakcie nauki w szkole średniej był także członkiem redakcji Radia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Orthodoxia”. W 2011 r. w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku otrzymał święcenia lektorskie z rąk Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

W 2014 r. ukończył z wyróżnieniem Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, broniąc pracę licencjacką pt. „Zarys prawosławnej pneumatologii w oparciu o hymnografię Pięćdziesiątnicy. Przykład perychoretycznego charakteru relacji dogmatu i Liturgii”. W 2015 r. ukończył studia I stopnia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę pt. „Media elektroniczne związane z działalnością Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”.

W czasie studiów brał udział w konferencjach w kraju i za granicą. Ponadto w murach Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował dwie wystawy fotograficzne Orthphoto i cztery konferencje poświęcone tematyce prawosławnej w ramach cyklu “Doxa Theo”. W 2015 r. we współpracy z Bractwem Świętych Cyryla i Metodego zorganizował cykl siedmiu konferencji „Święty Spirydon. Pasterz, Biskup, Teolog” przygotowujący wiernych w Polsce do przybycia relikwii św. Spirydona.

26 września 2015 r. w kaplicy metropolitalnej św. archanioła Michała w Warszawie z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski otrzymał postrzyżyny mnisze w riasofor i święcenia diakońskie, a dzień później w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie święcenia kapłańskie. W latach 2015-2017 oddelegowany był do Egzarchatu Zachodniej Europy Patriarchatu Ekumenicznego. Niósł posługę w parafii świętych Jana Chryzostoma i Serwacego w Maastricht (Holandia), służąc jednocześnie w parafii świętych Serafina z Sarowa i Aleksandra Newskiego w Liége (Belgia).

W 2016 r. ukończył z wyróżnieniem Chrześcijańską Akademię Teologiczną, broniąc pracę magisterską pt. „Twórczość hymnograficzna św. Kosmy z Majumy”. W latach 2016-2017 kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologii i Religioznawstwa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (Belgia), realizując część programu w Instytucie Liturgiki Ealing Abbey w Londynie (Wielka Brytania).

W lipcu 2017 r. został skierowany do niesienia posługi w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W tym samym roku rozpoczął również studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 19 kwietnia 2019 r. w monasterze Supraskim złożył śluby mnisze małej schimy, otrzymując imię św. wlk. męcz. Pantelejmona. W kwietniu 2021 r. został podniesiony do godności ihumena.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Szeremeta