Instytucje diecezjalne

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej „Eleos”

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej został powołany do życia 12 czerwca 1996 r. dekretem JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskigo Sawy. Pierwszym dyrektorem Eleosu został Marek Masalski, a siedziba ulokowana została w  pomieszczeniach Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Podstawowym celem istnienia Ośrodka jest pomoc osobom znajdującym się z trudnej sytucacji materialnej, samotnym, chorym, bezdomnym oraz pomoc dzieciom z rodzin ubogich. Cele te realizowane są poprzez sieć wyspecjalizowanych placówek na ternie Białegostoku oraz w Supraślu. Świetlice socjoterapeutyczne  otwarte są dla dla wszystkich dzieci i młodzieży mieszkających w Białymstoku. Pracują w nich przeszkoleni pracownicy, którzy pomagają dzieciom w nauce, organizują wyjazdy i półkolonie.

Powszechnie znaną inicjatywą Eleosu jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Wielkanocna Skarbonka.


Centrum Kultury Prawosławnej

Centrum Kultury Prawosławnej mieści się przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku. Swoją siedzibę w Centrum mają: Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS, Bractwo Trzech Św. Hierarchów, Fundacja OIKONOMOS oraz Biuro Radnych Forum Mniejszości Podlasia. Kierownikiem CKP jest mgr Magdalena Żdanuk.

W budynku mieści się także biblioteka, czytelnia i archiwum. Centrum Kultury Prawosławnej współpracuje z Bractwem Św. Mikołaja oraz Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Bractwem Młodzieżowym Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Tradycją CKP stały się wspólne wigilie przed świętami Bożego Narodzenia i śniadania Wielkanocne. Ponadto Centrum prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną. Odbywają się tu liczne próby chórów, koncerty, wystawy, prelekcje.

CKP dysponuje salami konferencyjno-wykładowymi na 150, 100 i 30 osób, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, co pozwala na organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji itp. Oferuje także 30 miejsc noclegowych o różnym standardzie w pokojach gościnnych i części mieszkalnej budynku. Większość pokoi w części hotelowej posiada dostęp do Internetu bezprzewodowego.

www.ckp.bialystok.pl.


Fundacja Oikonomos

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku. Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.
 
Głównym przedmiotem działalności Fundacji „Oikonomos” jest realizowanie projektów o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, festiwale, wydawnictwa) i edukacyjnym (warsztaty, konferencje, szkolenia, elementy edukacyjne podczas kolonii i obozów), związanych z celami statutowymi Fundacji, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Fundacja prowadzi także Akademię Supraską – centrum kulturalno-edukacyjne z własną bazą noclegową przy Męskim Monasterze Zwiastowania N.M.P. w Supraślu. Fundacja jest od 2007 roku Organizacją Pożytku Publicznego.

www.oikonomos.pl


Radio Orthodoxia

Radio nadaje od 19 grudnia 2001 r. Zostało powołane dekretem JE Najprzewielebniejszego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba z dnia 30 listopada 2001 r. Swoją pierwszą audycję wyemitowało 19 grudnia 2001 r. Dyrektorem rozgłośni jest ks. Mateusz Kiczko. Radio nadaje na częstotliwości 102,7 MHz z siedziby prawosławnej parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku.

Poświęcenie siedziby i otwarcie rozgłośni przez Biskupa Jakuba nastąpiło oficjalnie 15 września 2002. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Władyka Jakub, prezydent Białegostoku Ryszard Tur oraz proboszcz parafii Św. Ducha ks. mitrat Jerzy Boreczko. Punktualnie o godz. 16.00 nadano w eter pierwszy oficjalny program Radia Orthodoxia.

Nie był to jednak start od zera. Radio Orthodoxia już od kilku miesięcy w ramach emisji próbnej nadawało swój program. Miało to na celu sprawdzenie sprzętu i nadajnika oraz przygotowanie zespołu, który poprowadzi codzienne audycje. Pracownicy to zarówno osoby z doświadczeniem nabytym w Radiu Białystok, jak też wolontariusze, którzy dopiero uczą się zawodu. Początkowo audycje nadawano codziennie przez dwie godziny. Od 2006 emisję zwiększono do trzech godzin (od 16 do 19). W 2010 Orthodoxia znów zwiększyła emisję, tym razem do czterech godzin (od 16 do 20).

Program Orthodoxii jest adresowany do prawosławnych mieszkańców Podlasia oraz tych wszystkich, którzy prawosławiem się interesują. W radiu jest czytane i objaśniane Pismo Święte, transmitowane nabożeństwa i uroczystości religijne, nadawane audycje poświęcone teologii cerkwi prawosławnej, prowadzone dyskusje o życiu duchowym i problemach współczesnego człowieka. Są przedstawiane aktualne informacje z życia społeczności prawosławnej regionu, relacje z wydarzeń społeczno-kulturalnych a także muzyka cerkiewna i świecka, związana z kulturą duchową Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i Łemków.

www.orthodoxia.pl  


Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Historia Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce ma już ponad 30-letnią historię. Powstało ono w 1980 roku w Warszawie pod pierwotną nazwą – Koło Teologów Prawosławnych. W tym samym roku w maju odbyła się I Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę, a w październiku I Zjazd Bractwa. Tak powstało bractwo w Polsce. Struktury terenowe rozwinęły się nieco później. Jako drugie, po Bractwie Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, powstało Bractwo Diecezji Białostocko-Gdańskiej. I zjazd odbył się 6 października 1985 r. i powołał Radę Diecezjalną Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Na zjeździe dokonano wyboru pierwszego przewodniczącego, którym został Sławek Nazaruk. Opiekunem duchownym został ks. Konstanty Bondaruk. Później tę funkcję przejął ks. Mikołaj Borowik, a w tej chwili pełni ją, ks. Piotr Omelczuk. Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu byli: Andrzej Niemirowicz (1989 – 1992), Marek Masalski (1992 – 1996), Katarzyna Hutnik (Żyżel) (1996 – 1998), Piotr Puczyński (1998 – 2000), Joanna Diez (Martonik) (2000 – 2002), Andrzej Remża (2002 – 2004), Magdalena Kucharewicz (2004 – 2006), Magdalena Martonik (Bazyluk) (2006 – 2011), Ksenia Juchimowicz (Kacejko), Aneta Kisielewska (Turowska). Obecenie przewodniczącą jest Aleksandra Jarocka. Głównym celem Bractwa jest niesienie pomocy w kształtowaniu świadomości prawosławnego chrześcijanina, naśladowcy Jezusa Chrystusa, godnego spadkobiercy bogatej tradycji Kościoła prawosławnego.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej działa, jak sama nazwa wskazuje, na terenie diecezji białostocko-gdańskiej, w skład której wchodzi pięć dekanatów: białostocki, gródecki, sokólski, gdański i olsztyński. Niestety, nie we wszystkich działają bractwa parafialne. Swą działalnością podlega Zarządowi Centralnemu co wynika to ze statutu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Bractwo posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Duchowym opiekunem jest JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub jako biskup diecezjalny, a bezpośrednio czuwa nad Bractwem ks. Piotr Omelczuk.

Biuro bractwa ma siedzibę przy ulicy św. Mikołaja 3. Mieści się w nim sklepik, który jest jednym z głównych źródeł przypływu środków działalności Bractwa. Sklepik czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 930-1630.

Bractwo posiada również ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Jacznie.

bmpdbg.pl