Konferencja Duchowieństwa i Pracowników Świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

24 maja jest dniem poświęconym św. Równym Apostołom Cyrylowi i Metodemu, patronom diecezji białostocko–gdańskiej. Jest to także data dorocznej konferencji duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Coroczne zebranie duchowieństwa rozpoczęło się od Boskiej Liturgii w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu sprawowanej przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Hierarsze asystował JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, księża dziekani oraz wyznaczeni kapłani. Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy o pokój w Ukrainie. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do zebranych w głównej świątyni monasteru poświęconej Zwiastowaniu Bogurodzicy, zwrócił się ks. Jarosław Kupryjaniuk, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Mrągowie. Podczas uroczystej Liturgii Arcybiskup Jakub odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP ks. prot. Marka Kozłowskiego prawem noszenia krzyża z ozdobami, a ks. Gabriela Masalskiego, wikariusza parafii św. Mikołaja w Gdańsku prawem noszenia nabiedrennika.

Tegoroczne zebranie odbyło się tradycyjnie w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych Arcybiskup Jakub. Hierarcha przedstawił zebranym w auli Akademii Supraskiej najważniejsze wydarzenia minionego 2021 roku. Arcybiskup przypomniał życiorysy zmarłych w roku sprawozdawczym kapłanów diecezji oraz osób szczególnie zaangażowanych w życie diecezji. Ponadto przedstawił bieżące wyzwania i problemy stojące przed parafiami należącymi do diecezji białostocko–gdańskiej.

Kolejnym punktem konferencji były sprawozdania z działalności dekanatów, które złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – ks. prot. Jarosław Jaszczuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk.

Następnie sprawozdanie finansowe z działalności diecezji złożyła księgowa diecezji, mgr Ewa Bartoszuk. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówił jego dyrektor mgr Marek Masalski. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła przewodnicząca Aleksandra Jarocka.

W drugiej części konferencji z referatem pt. „Opracowanie danych statystycznych diecezji białostocko-gdańskiej za lata 2011-2021”  wystąpił protodiakon Jarosław Makal.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż hieromnicha Serafina, autora oraz Aleksandra Perek