KONKURS BIBLIJNY

Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego BCE w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w konkursie biblijnym pt. ” Ewangelia Łukasza”.

CELE KONKURSU:

­ – znajomość Pisma Świętego Nowego Testamentu,

­ – kształtowanie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym,

­ – poznawanie i kształtowanie umiejętności analizy tekstów kultury w kontekście przekazu

biblijnego,

­ – zapoznanie uczniów z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, wypływającymi z nauki Chrystusa oraz ich zastosowanie w życiu codziennym,

­ – popularyzacja czytania Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży,

­ – prezentacja biblijnego dziedzictwa kulturowego w sztuce, ikonografii i literaturze.

ZASADY UCZESTNICTWA:

➢przedszkole, szkoły podstawowe klasa I i II

Dzieci (w wieku 5-8 lat) wykonują samodzielnie, w dowolnej technice, w formacie A3 lub A4,

pracę plastyczną związaną z jednym z trzech zaproponowanych tematów z Ewangelii św. Łukasza.

TEMATY:

  1. Przypowieść o siewcy Łk. 8, 4-15
  2. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Łk. 10, 29-37
  3. Przypowieść o synu marnotrawnym. Łk. 15, 11-32

Prace plastyczne należy złożyć do dnia 25.04.2024 r. w teczce Wydziału Katechetycznego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Praca powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę przedszkola lub szkoły, dane kontaktowe opiekuna).

➢szkoły podstawowe klasy III-IV

Uczestnik samodzielnie przygotowuje opowiadanie w formie pracy pisemnej (max. 2 strony A4) na jeden z zaproponowanych tematów zaczerpniętych z Ewangelii św. Łukasza. W opowiadaniu powinna się znaleźć własna interpretacja nauki, wypływająca z wybranej historii. Oceniane będą: zrozumienie tematu, treść i interpretacja nauki, poprawność językowa, kompozycja tekstu.

TEMATY:

  1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Łk. 10, 29-37
  2. Przypowieść o celniku i faryzeuszu. Łk. 18, 9-14
  3. O pokorze i gościnności. Łk. 14, 7-14

 

Prace zapisane na płytce CD lub innym nośniku, należy złożyć do dnia 25.04.2024 r. w teczce Wydziału Katechetycznego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Praca powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę szkoły, dane kontaktowe opiekuna).

➢szkoły podstawowe kl. V-VI

Uczestnik przygotowuje prezentację multimedialną w programie Power Point, dotyczącą wybranego miejsca biblijnego, występującego w Ewangelii św. Łukasza. Przygotowaną prezentację, zapisaną na płytce CD lub innym nośniku, należy złożyć w teczce Wydziału Katechetycznego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Prezentacja powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko, adres, telefon, szkoła, opiekun).

➢szkoły podstawowe kl. VII-VIII

Uczestnik powinien wykazać się wiedzą oraz znajomością treści Ewangelii św. Łukasza, rozwiązując test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, przygotowany przez organizatorów konkursu. Test przeprowadzony zostanie 19.04.2024 r. o godz. 14.00 w CKP w Białymstoku. Nauczyciel może zgłosić do udziału w teście max. 4 osoby ze szkoły. Przy większej liczbie chętnych prosimy o przeprowadzenie eliminacji na szczeblu szkolnym. Zgłoszenia przyjmowane będą pisemnie na adres: miroslawa-pietkiewicz@wp.pl lub ubas3@wp.pl do dn. 15.04.2024 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy.

—————————————————————————————————————————————-

Zgłoszenia uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe I-VI), prezentacje multimedialne oraz prace plastyczne zawierające następujące informacje: temat opowiadania, prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej, imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole lub szkoła, klasa, telefon, e-mail, opiekun: imię i nazwisko, telefon, przekazują opiekunowie do dnia 25.04.2024 r. na adres:

Wydział Katechetyczny, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok, z dopiskiem „KONKURS BIBLIJNY” lub adres: miroslawa-pietkiewicz@wp.pl; ubas3@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 maja 2024 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul św. Mikołaja 5. Ocena prac przez komisję powołaną przez organizatora jest ostateczna. Prace poprzednich edycji konkursu biblijnego nie będą przedmiotem oceny komisji. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Uczestnik (opiekun) zgłaszający swój udział w konkursie, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku wyłącznie do celów związanych z tym konkursem.