Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-literacki „To Ty, Święta Góro Grabarko, jesteś w moim sercu”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-literacki „To Ty, Święta Góro Grabarko, jesteś w moim sercu”

Święta Góra Grabarka inspiracją do działań twórczych

Cele konkursu:

 1. Ukazanie piękna i niepowtarzalności Świętej Góry Grabarki.
 2. Kształtowanie zainteresowań historią Monasteru Świętej Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce.
 3. Budzenie potrzeby kontynuowania tradycji pielgrzymowania.
 4. Rozwijanie duchowego bogactwa poprzez obrzędy religijne.
 5. Kształtowanie wyobraźni plastycznej i doskonalenie umiejętności literackich.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
 2. Każdy uczeń może wykonać prace w następujących kategoriach:

– pracę plastyczną lub przestrzenną dowolną techniką (plastyczna w  formacie A4 lub A3),

–  pracę literacką w formie: wiersza, opowiadania, wspomnień, kartki z pamiętnika (w formacie A4),

ukazujące piękno Świętej Góry Grabarki, jej historię i dzień dzisiejszy.

 1. Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach, paczkach lub dostarczyć

osobiście do organizatora konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego, 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 lub do Centrum Prawosławnego
w Białymstoku do teczki „Święta Góra Grabarka”.

 1. Termin dostarczenia prac mija 13 maja 2022 r.
 2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w informację: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon,

nazwisko nauczyciela prowadzącego, praca plastyczna/przestrzenna/literacka.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie

i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dn. 29.08.1997 r., według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Ocena prac

 1. Ocena prac odbędzie się w kategoriach klasy 0-3, 4-8.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na stronie

internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego, 15-873 Białystok,

 1. Bohaterów Monte Cassino 25

Organizatorzy:
Helena Dobosz (tel. 791 961 004), s. Daria Matwiejuk, Jolanta Kosobko, Jolanta Łukaszewicz, ks. Piotr Borowik,
Daria Olesiuk-Łapińska, Agnieszka Popławska

Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.