Orędzie Bożonarodzeniowe JE Arcybiskupa Jakuba

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych i wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej

 

Bracia i Siostry!

Czytane w te dni świątecznie fragmenty Ewangelii i teksty nabożeństw przenoszą nas do Betlejem, gdzie ponad dwa tysiące lat temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla całej ludzkości. To właśnie tam, w polu, gdzie wypasali swe owce mieszkańcy Betlejem i okolic, przyszło na świat Dziecię, będące Synem Bożym i Synem Dziewicy. Ewangeliści zwiastują nam, że narodzinom towarzyszyły niezwykłe wydarzenia – śpiewy zastępów anielskich „chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój…” (Łk 2,14), a także światło niezwykłej gwiazdy, która przywiodła mędrców ze Wschodu. Oddali oni pokłon Dzieciątku i złożyli wyjątkowe dary. Tym niezwykłym dzieckiem był Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w którym zjednoczyły się dwie natury – Boska i ludzka, po to, by dokonać naszego odkupienia – wyzwolić nas od grzechu i dać życie wieczne.

Ich wyjątkowe dary: złoto i kadzidło – świadczyły o tym, że rozpoznali w Jezusie Chrystusie, Króla i Boga. Trzeci dar – mirra, jak wielu Ojców tłumaczy, proroczo wskazywał na śmierć; mirry używano bowiem do namaszczania ciał zmarłych. Jak się później okaże, nasze zbawienie dokona się w śmierci Chrystusa, przez którą zostanie pokonana śmierć.

Wraz z przyjściem Chrystusa życie człowieka nabrało innego wymiaru. Nie kończy się ono na ziemi, lecz oczekuje nas zmartwychwstanie i życie wieczne. Na wszystko co tu, w tym życiu, napotykamy, powinniśmy patrzeć przez pryzmat wieku przyszłego. Wszystkie nasze dążenia i czyny są ważne i mają znaczenie z perspektywy wieczności. By ją otrzymać, wymagane jest od nas właściwe życie.

Bracia i Siostry!

Czy jednak wszyscy tak postrzegają cel i sens życia? Gdyby rzeczywiście tak było, świat wyglądałby całkiem inaczej. Widząc wszystko, co się w nim dzieje, na myśl przychodzi smutna konkluzja, że chyba tylko nieliczni wierzą w zmartwychwstanie i życie wieku przyszłego. Krwawe wojny, przemoc, wyzysk, chęć władzy i panowania, pęd za pieniądzem bez żadnej miary potwierdza brak wiary i to, że coraz bardziej oddalamy się od Boga.

Musimy być jednak świadomi, iż brak wiary nie przychodzi z zewnątrz, lecz rodzi się w nas samych, w naszym sercu. Czy więc postępującej powszechnej obojętności młodego pokolenia nie jesteśmy winni my sami? Zadajmy sobie pytanie: czy należycie dbamy o to, by nasze dzieci nauczyć rozmowy z Bogiem – modlitwy? Czy pracujemy nad tym, by wskazać im właściwy cel życia? A czy przypadkiem nie uważamy, że wszystko co od nas jest wymagane jako rodziców, to zapewnienie dzieciom dobrobytu i na tym koniec?

Musimy wiedzieć, iż mając dobrobyt i przepych tu na ziemi, Bóg staje się nam niepotrzebny. Pęd za mamoną ruguje wszystkie boskie zasady z naszego życia i coraz bardziej rozpala żądzę posiadania. Taki jest właśnie mechanizm odchodzenia od Boga i proces rozwoju naszej obojętności. Nie dziwmy się, ale tak pojmując sens życia i postępując w ten sposób, mamy swój udział w tym, że obecny świat wygląda właśnie tak.

Naszym zadaniem jest dbanie o właściwą postawę – swoją i naszych dzieci. Rodzic, wydając na świat potomstwo, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za nową istotę, przed którą otwiera się wieczność.

Świąteczne dni poświęćmy więc na refleksję nad sensem życia, zadbajmy o ich właściwą stronę duchową i modlitewną. Uczestnicząc w świątecznych nabożeństwach i przystępując do św. Eucharystii odczujemy wewnętrzną radość, a otrzymana łaska pomoże nam przezwyciężać wszelkie trudności doczesnego życia.

W te wyjątkowe radosne dni pragnę serdecznie pozdrowić: Duchowieństwo, Braci i Siostry Zakonne, Młodzież i Dzieci oraz wszystkich Wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej i życzyć Wszystkim radości, nadziei i Bożego błogosławieństwa. Nowy dwa tysiące dwudziesty czwarty Rok niech będzie rokiem nowej łaski Pańskiej w naszym życiu, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

 
   

                                                                                                                             + Jakub

Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

 

Białystok – Gdańsk, Boże Narodzenie 2023 roku.