Orędzie Paschalne JE Arcybiskupa Jakuba 2023

Orędzie Paschalne Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego JAKUBA,
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych i wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Chrystus Zmartwychwstał!

Bracia i Siostry,

Przeszedłszy okres Wielkiego Postu Bóg pozwolił nam wejść w radość zmartwychwstania Chrystusa. Święto Paschy jest bowiem przeżywaniem zmartwychwstania i nadziei życia wiecznego, a zatem świętem niezwykłej Radości. Należy jednak pamiętać, że Święto Zmartwychwstania jest zawsze poprzedzone liturgicznym przeżywaniem Wielkiego Piątku – cierpienia i śmierci naszego Zbawiciela. By odczuć w pełni radość dzisiejszego dnia, koniecznym jest też właściwe przeżycie dni poprzedzających święto. To dlatego do Święta Zmartwychwstania Chrystusa przygotowywani jesteśmy wysiłkiem ascezy i uczestnictwem w wyjątkowych nabożeństwach czterdziestnicy i Wielkiego Tygodnia. Przygotowując się do święta właściwie, w rzeczywistości przygotowujemy siebie do zmartwychwstania i życia wiecznego z tym, Który za nas umarł i jako pierwszy zmartwychwstał.

Jak ważna jest dla nas wiara w zmartwychwstanie, mogą świadczyć słowa apostoła Pawła, który Chrystusowi i głoszeniu Jego Ewangelii poświęcił całe swoje życie. W swoim liście do mieszkańców Koryntu stwierdza, iż jeśli nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara. Przekonuje też, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.(…) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć (1Kor. 15, 20-26).

To właśnie dlatego dziś śpiewamy radośnie: Christos Woskresie iz miertwych, smiertiju smiert’ popraw i suszczym wo grobiech żywot darowaw – „Chrystus powstał z martwych śmiercią zniszczył śmierć i będącym w grobach życie dał”.

W tej nadziei i radości mamy kroczyć przez życie. Bez powszechnego zmartwychwstania nic nie miałoby przecież sensu, a narodziny nowego człowieka byłyby jednocześnie jego wyrokiem śmierci. Tylko w zmartwychwstaniu i istnieniu życia wiecznego wszystko nabiera sensu. Z tej perspektywy przestaje być absurdem cierpienie niewinnych, a wszelkie napotykane na drodze życia trudności nie są nadaremno. Wszystko nabiera sensu w zmartwychwstaniu i Sądzie Ostatecznym – kiedy staniemy przed jedynym Sprawiedliwym Sędzią, przed którym nie są ukryte żadne nasze czyny, a nawet myśli. Z tej perspektywy jakże ważne staje się też nasze ziemskie życie i wszystko, co w nim czynimy.

Fakt oczekującego zmartwychwstania i sądu powinien ukierunkowywać nas we wszystkich naszych działaniach. Każdy nasz życiowy wybór, sposób życia, stosunek do bliźnich, a nawet każde wypowiedziane słowo, muszą być formułowane przez pryzmat przyszłego życia.

Gdyby każdy żył wiarą w zmartwychwstanie, życie na ziemi wyglądałoby inaczej. Nie byłoby wojen, przemocy, niesprawiedliwości, zakłamania i wszelkiego innego grzechu. Przed jego popełnieniem powstrzymywałaby nas pamięć o przyszłym sądzie. To, że świat wygląda inaczej, świadczy jedynie o tym, że fakt zmartwychwstania i istnienie życia wieku przyszłego dla większości w rzeczywistości są fikcją.

Bracia i Siostry,

 Doświadczając dziś radości paschalnej, pokrzepiamy się w wierze i nadziei. Przyjmując łaskę Zmartwychwstałego Chrystusa, otrzymujemy oręż do walki ze złem. Żyjąc wiarą w powszechne zmartwychwstanie, wytyczamy sobie cel wszystkich naszych dążeń. W tym świecie panuje wciąż grzech, a nasze życie jest walką ze złem. Choć to niełatwe, z tej walki mamy wyjść zwycięzcami i zdobyć swój udział w Królestwie Niebios. Przewodzi nam Zmartwychwstały Chrystus! Idąc Jego śladem, walka staje się łatwiejszą – mówi bowiem do nas: Przyjdźcie do Mnie wszyscy trudzący się i dźwigający ciężary, a Ja wam dam odpoczynek. Weźcie jarzmo Moje na siebie i nauczcie się ode Mnie, albowiem jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Jarzmo bowiem Moje jest łagodne i brzemię Moje lekkie (Mt. 11, 30).

Będąc świadomymi, że dla tych, którzy podążają za Zmartwychwstałym ciężar życia chrześcijańskiego staje się łagodny i lekki, idźmy za nim, Bracia i Siostry, w cichości i pokorze serca, a życie w Królestwie Niebieskim stanie się naszym udziałem.

W tej paschalnej radości i nadziei życia wiecznego pozdrawiam: miłujące Boga duchowieństwo, mnichów i mniszki, naszą młodzież i dzieci, i wszystkich wiernych diecezji białostocko-gdańskiej i życzę, aby ta wielka radość stała się udziałem nas wszystkich.

Błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami.

Amen

 

Chrystus Zmartwychwstał – Zaiste Zmartwychwstał!             

 

                                                                                                                                       +Jakub

                                                                 Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Pascha Chrystusowa, 2023 r.