Logo
sobota, 19 stycznia 2019
Chrzest Pański
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Chirotonia biskupia archimandryty Andrzeja (Borkowskiego)
Aktualności
27-09-2017

Chirotonia biskupia archimandryty Andrzeja (Borkowskiego)

27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy, odbyła się chirotonia biskupia namiestnika supraskiego Monasteru archimandryty Andrzeja. Zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów z dnia 24 sierpnia 2017 r. archimandrycie Andrzejowi (Borkowskiemu) powierzono zostać biskupem supraskim, wikariuszem diecezji białostocko – gdańskiej.

Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście członków Soboru Biskupów PAKP JE Najprzewielebniejszych: Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego, Biskupa Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza, Biskupa Lubelskiego Grzegorza, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego, Biskupa Hajnowskiego Pawła oraz hierarchów z zagranicy: Metropolity Włodzimierza – Wołyńskiego i Kowla Włodzimierza (Ukraina), Metropolity Didimotichu i Suflii Damascena (Grecja), Metropolity Kitrus i Katerini Jerzego (Grecja), Metropolity Margeuti i Ubisa Melchisedeka (Gruzja) Biskupa Mesaorysjkiego Grzegorza (Cypr) Biskupa Bobrujskiego i Bychowskiego Serafima (Białoruś) oraz księży dziekanów diecezji białostocko – gdańskiej. Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: katedralny Aksion pod kierownictwem protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz chór parafii przypomnasterskiej w Supraślu pod dyrygenturą Mirosławy Tichoniuk.


Bezpośrednio przed Liturgią, miał miejsce obrzęd wyznania wiary wygłoszony przez nominowanego biskupa, który miał miejsce na środku świątyni przed obliczem hierarchów przybyłych na chirotonię. Potwierdzając swoją wiarę archimandryta Andrzej zobowiązał się przestrzegać kanonów świętych Apostołów, Powszechnych i Lokalnych Soborów, dogmatów, reguł Świętych Ojców, chronić Tradycję Cerkwi i jej zasady, dbać o spokój w Cerkwi, być posłusznym wobec metropolity i biskupów, kierować swoją owczarnią z bojaźnią Bożą. Zakończeniem obrzędu było uroczyste podpisanie tekstu przysięgi biskupiej.


Chirotonia biskupa ma miejsce tuż przed czytaniem tekstów Pisma Świętego, dla potwierdzenia, iż nowo wybrany biskup będzie strażnikiem właściwego rozumienia i nauczania Prawd Bożych zwartych w Biblii. Po śpiewie Swiatyj Boże - trisagionu archimandryta Andrzej poprowadzony został przed Królewskie Wrota, gdzie został przejęty przez dwóch najstarszych biskupów. Podczas święceń biskupich na głowę, klęczącego przed prestołem archimandryty, biskupi położyli otwartą Ewangelię – znak obecności Chrystusa. Po krótkiej modlitwie nowy władyka ubrany został w szaty przeznaczone jedynie biskupom takie jak: sakos, omoforion, panagię oraz mitrę zwieńczoną krzyżem.


Po zakończonej Liturgii Metropolita Sawa wręczył Biskupowi żezł - pastorał. Czyniąc to Metropolita Sawa zwrócił się do Biskupa Andrzeja ze słowami pouczenia:

Ekscelencjo, Biskupie Andrzeju!

 

Dzisiaj dostąpiłeś przyjęcia łaski Świętego Ducha i stania się biskupem Świętej Cerkwi Prawosławnej. Otrzymałeś od Boga wielki dar arcypasterstwa. Pan powołał Cię do posługi, która jest największą posługą na ziemi. Będziesz w imieniu wiernych składać bezkrwawą ofiarę. W imię zaś Pańskie będziesz przekazywać błogosławieństwo i świadczyć, że On poprzez Ciebie, któryś umiłował Chrystusa, będzie ogłaszać ludziom swoją wolę.

W obecnych czasach otrzymujemy wiele informacji. Dlatego też koniecznym jest, aby nauczać stado odróżniać puste słowa od słów życia wiecznego, słuchać Słowa Bożego i strzec je (Łk 11,28). Tak bowiem naucza Święta Ewangelia.

Władyko Andrzeju! Cerkiew dała Ci prawo nie tylko zaświadczać o prawdzie Pańskiej. To jest Twój obowiązek! Pamiętaj słowa apostoła Pawła: Fakt, że głoszę ewangelię, nie jest dla mnie powodem do chluby. Jest to obowiązek, który został na mnie nałożony. Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii (1 Kor 9,16).

Na odpowiedzialność tę wskazuje 58. kanon apostolski: „Biskup lub prezbiter, nie niedbający o kler i o wiernych i nienauczający ich pobożności, niech będzie pozbawiony urzędu”.

Oto jak duża jest odpowiedzialność arcypasterza. Musi on nie tylko nauczać, ale i zarządzać. Porządek ten przedstawiony jest w Piśmie Świętym (1 Tym 5,19; Dz. 20,28).

Władyko Andrzeju! Umacniaj jedność cerkiewną, utwierdzaj wiarę prawosławną, nauczaj ludzi miłości ewangelicznej. Św. Jan Chryzostom mówi: „Imieniem Cerkwi nie jest podział, lecz jednanie i zgoda”. O tej prawdzie przypominali nasi przodkowie. Niekiedy szatan kusił ich, aby naruszyli jedność, lecz oni mężnie zachowywali Święte Prawosławie, często oddając za Nie swoje życie. Ziemia podlaska ma wielu takich świadków. Dzisiaj swoje życie prawosławne budujemy na przykładach ich czynów. Podążaj tą drogą.

Postrzyżyny monastyczne otrzymałeś z moich rąk w Monasterze Supraskim, który od 1982 r. powstaje z ruin. Jesteś uczestnikiem jego odbudowy. Dzisiaj zostałeś biskupem supraskim. Będziesz niósł pomoc zarządzającemu arcypasterzowi. Jednocześnie pamiętaj, strzeż i rozwijaj drogocenny dar naszej Cerkwi, jakim jest Monaster Supraski. Powinien on być miejscem modlitwy i duchowej odbudowy dla wielu współczesnych.

Chrystus powiedział …odwagi: Ja świat zwyciężyłem (J 16,33). My, ludzie wiary, otrzymaliśmy od Chrystusa obietnicę, że bramy hadesu nie przemogą Jego Cerkwi (Mt 16,18). A Ty zostałeś dzisiaj biskupem Cerkwi. Działaj gorliwie i z cierpliwością, nauczaj z przekonaniem, zarządzaj z rozsądkiem, pomagaj wiernym, głoś prawdę tam, gdzie ludzie są oślepieni przez nienawiść i kłamstwo. Wszystko, co czynisz, czyń jakbyś to robił dla Chrystusa, a nie dla przyjemności ludzkiej. Niech święci asceci Monasteru Supraskiego wspierają Ciebie i w modlitwie wstawiają się przez Bogiem. Najświętsza Bogarodzica, w Jej Supraskiej ikonie, niechaj okrywa Twój trud apostolski Swoim omoforionem.

Pozdrawiam Cię w imieniu Świętego Soboru Biskupów oraz własnym.

Rodziców pozdrawiam i dziękuję za wychowanie syna dla Cerkwi. Dzisiaj raduje się Wasze rodzicielskie serce. Niech ta radość będzie podziękowaniem za Wasz wychowawczy trud.

Pozdrawiam braci Monasteru Supraskiego i wszystkich uczestników dzisiejszego radosnego wydarzenia.

Teraz przyjmij arcypasterski pastorał i udziel swojego pierwszego błogosławieństwa.

 

JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej (Andrzej Borkowski) urodził się 6 października 1974 r. w Białymstoku. W latach 1993-1996 był alumnem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 8 czerwca 1993 r. wstąpił od Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Postrzyżyny w riasofor przyjął 29 lipca 1995 r. z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. 30 lipca 1995 r. z rąk arcybiskupa Sawy otrzymał święcenia diakońskie. Śluby monastyczne małej schimy złożył 10 września 1998 r. na ręce metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Otrzymał przy tym imię Andrzej na pamiątkę św. Andrzeja z Krety. 12 września 1998 r. z rąk metropolity Sawy otrzymał święcenia kapłańskie. Do godności ihumena został podniesiony 3 kwietnia 2000 r., a do godności archimandryty 20 marca 2012 roku.

W latach 1996-1999 studiował na Sekcji Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1999 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii tej uczelni. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które przerwał wskutek wyjazdu na studia do Aten (Grecja). W latach 2002-2005 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ateńskiego. W latach 2003-2008 pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Polikarpa, biskupa Smyrny, w Atenach. 21 marca 2005 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii na Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na tej uczelni, które zakończył 5 marca 2009 r. dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄ αιώνα” [„Stanowisko starożytnych patriarchatów Wschodu wobec unii kościelnej w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI wieku”], napisanej pod kierunkiem prof. Dimitrisa Gonisa. Stopień naukowy doktora teologii został nostryfikowany na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uchwałą Rady Wydziału Teologicznego z dnia 10 grudnia 2009 roku.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, kapelana kaplicy św. archanioła Michała w Domu Metropolitalnym oraz duszpasterza młodzieży w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję referenta i dyrektora Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz wizytatora katechezy prawosławnej i duszpasterza studentów prawosławnych w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. 23 listopada 2010 r. został p.o. przełożonego (od 24 września 2011 r. przełożony) Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu. W 2012 r. został adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 29 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. Jest autorem 3 monografii książkowych i blisko 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2016 r. był członkiem delegacji Cerkwi prawosławnej w Polsce na Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej.

24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Andrzeja (Borkowskiego) na biskupa supraskiego, wikariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

 

protodiakon Wiaczesław Perek

 

fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

fotoreportaż Sławomira Kiryluka (kliknij tutaj)