ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE KS. PIOTRA NIERODZIKA

7 stycznia, w dniu święta Narodzenia Chrystusa, podczas uroczystej świątecznej Liturgii, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. JE Andrzej Biskup Supraski, udzielił święceń kapłańskich dla jednego z supraskich ojców – o.hierodiakona Piotra (Nierodzika).

Ojciec Piotr urodził się 2 stycznia 1985 roku w Białymstoku. W latach 2000–2004 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Po zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty w 2004 r. do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 2007 roku ukończył Seminarium obroną pracy licencjackiej  pt.,,Chrystologia I Listu Św. Apostoła Piotra”. Następnie kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 2010 r., po obronieniu pracy magisterskiej pt. ,,Eklezjologia Listu do Efezjan”. W latach 2008–2011 studiował na ChAT pedagogikę o specjalizacji Praca Socjalna w Służbach Społecznych, którą ukończył ze stopniem naukowym licencjat po obronie pracy pt. ,,Trudności w pracy socjalnej – opinie pracowników socjalnych”. Od 2011 r., pracuje jako katecheta i nauczyciel etyki. 16 grudnia 2017 r., przyjął z rąk Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego postryg w Riasofor. 17 grudnia 2017 Jego Ekscelencja Biskup Andrzej udzielił mu święceń diakońskich. Od 2017 roku, o. Piotr, niosąc rozmaite posłuszania, poprzez pracę i modlitwę, trudzi się jako mnich na chwałę Bożą w Monasterze w Supraślu. Od dnia dzisiejszego, będzie służył Cerkwi, ludziom i Monasterowi jako hieromnich.

Tekst za: https://monaster-suprasl.pl/

Fot.: Aleksandra Jarosławska