Uroczystości w Monasterze w Supraślu

7 kwietnia to dzień, w którym Cerkiew obchodzi święto Zwiastowania Bogurodzicy – główne święto Monasteru w Supraślu. W tym roku, święto to wypadło w III niedzielę wielkiego postu zwaną Niedzielą Świętego Krzyża (kriestopokłonną), kiedy to pośrodku okresu wielkiego postu, w uroczysty sposób wywyższamy zbawienny Krzyż Chrystusowy.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przededniu nabożeństwem Całonocnego czuwania, któremu przewodniczyli JE Najprzewielebniejszy Filaret Metropolita Lwowski i Galicki oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, w asyście ojców Monasteru i przybyłych duchownych.

W dniu święta, w godzinach porannych, sprawowane było małe poświęcenie wody, a później – o godzinie dziewiątej uroczysta Boska Liturgia której przewodniczyli hierarchowie: Metropolita Lwowski i Galicki Filaret, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz przełożony monasteru, Biskup Supraski Andrzej.

Po przeczytanej ewangelicznej perykopie ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych Metropolita Filaret. W swoim kazaniu, Hierarcha przeprowadził analizę teologiczną święta, podkreślając wyjątkową rolę Matki Bożej, która stała się nową Ewą, przez której pokorę i całkowite oddanie się Bogu, przyszło dla świata zbawienie, które przyniósł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Po Liturgii arcybiskup Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, odznaczył archimandrytę Hioba orderem św. Marii Magdaleny III stopnia, za trud wniesiony w opiekę duchową nad Bractwem Trzech Świętych Hierarchów. Arcybiskup Jakub dopełniając kazanie Metropolity, podzielił się stwierdzeniem jednego z teologów, iż Bóg uczynił Siebie bezsilnym, dając wolną wolę człowiekowi. Podkreślił również wyjątkową synergię współdziałania, pełnej oddania się Bogu i pokory woli Matki Bożej oraz łaski Bożej, która w konsekwencji zaowocowała przyjściem na świat naszego Zbawiciela.

Arcybiskup Jakub przypomniał też, iż dokładnie 40 lat temu miało miejsce uroczyste położenie kamienia węgielnego pod ponowną budowę cerkwi Zwiastowania, która była doszczętnie zburzona w 1944 roku.

Jako kolejny przemówił arcybiskup Bielski Grzegorz, który w swoim słowie przekazał pozdrowienia od JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, który niestety nie mógł dziś osobiście przyjechać. Podkreślił również rolę wyjątkową monasteru supraskiego, który duchowo prowadzi nie tylko supraskich parafian, ale tak samo przyjeżdżających tutaj pielgrzymów, pomagając im znaleźć drogę do zbawienia.

Przełożony monasteru, Biskup Andrzej złożył podziękowania Bogu, Matce Bożej, przybyłym hierarchom, kapłanom i pielgrzymom, a także wszystkim, którzy trudzili się w przygotowaniu tego wspaniałego Święta. Władyka Andrzej, w pięknych słowach przypomniał też o wyjątkowej roli Matki Bożej w naszym monasterze, który został wybudowany właśnie dla Niej i którego, Ona jest Panią.

Na koniec, Metropolita Filaret opowiedział o trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się zarówno Cerkiew Ukraińska, jak też i jego diecezja, której odebrano wszystkie cerkwie. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę oraz pomoc, jaką polska Cerkiew okazała dla uciekinierów z Ukrainy. Zwrócił się również do swoich rodaków, umacniając ich w wierze i zachęcając do modlitw o pokój i jedność w ojczyźnie.

za: https://monaster-suprasl.pl/

fotoreportaż ihumena Serafina i protodiakona Wiaczesława Perek