Konferencja Duchowieństwa i Pracowników Świeckich Diecezji Białostocko – Gdańskiej

24 maja jest dniem poświęconym św. równych apostołom Cyrylowi i Metodemu, patronom Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Jest to także data corocznej konferencji duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Coroczne zebranie duchowieństwa rozpoczęło się od Boskiej Liturgii w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu sprawowanej przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Hierarsze asystował JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, księża dziekani oraz wyznaczeni kapłani. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do zebranych w głównej świątyni monasteru zwrócił się ks. Gabriel Masalski, wikariusz parafii św. Mikołaja w Gdańsku.

Podczas uroczystej św. Liturgii arcybiskup Jakub odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP ks. prot. Pawła Siebiesiewicza prawem noszenia palicy. Hierarcha z okazji święta Paschy odznaczył również ks. Gabriela Masalskiego prawem noszenia kamiławki.

Tegoroczne zebranie odbyło się tradycyjnie w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych Arcybiskup Jakub. Hierarcha przedstawił zebranym w auli Akademii Supraskiej najważniejsze wydarzenia minionego 2022 roku. Arcybiskup przypomniał życiorysy zmarłych w roku sprawozdawczym kapłanów diecezji oraz osób szczególnie zaangażowanych w życie diecezji. Ponadto przedstawił bieżące wyzwania i problemy stojące przed parafiami należącymi do diecezji białostocko–gdańskiej.

Kolejnym punktem konferencji były sprawozdania z działalności dekanatów, które złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – ks. prot. Jarosław Jaszczuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk.

Następnie sprawozdanie finansowe z działalności diecezji złożyła księgowa Irena Pyłkowska. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówił jego dyrektor mgr Marek Masalski. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła przewodnicząca Aleksandra Jarocka.

W drugiej części konferencji z referatem pt. „Kodeks supraski i jego jubileuszowe obchody” wystąpił prof. Aleksander Naumow.

protodiakon Wiaczesław Perek

fot.: ihumen Serafin, protodiakon Wiaczesław Perek